Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Aktywność szansą na lepsze jutro Drukuj
  

ROK 2010
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w 2010 roku kontynuuje realizację projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 9 marca 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu otrzymał informację, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów Systemowych.

Ogólna wartość projektu wynosi 2.651.010,03 zł, w tym dofinansowanie z dotacji rozwojowej w wysokości 2.372.653,98 zł (89,5% ogólnej wartości projektu), natomiast kwotę 278.356,05 zł (10,5% ogólnej wartości projektu) gmina zobowiązana jest zabezpieczyć z własnych środków w postaci wkładu własnego.

W dniu 19 kwietnia  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu otrzymał  z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie informację, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i w związku z tym dnia 31 maja 2010 roku został podpisany aneks do umowy ramowej nr UDA – POKL.07.01.01-14-045/08-00, pomiędzy Panią Elżbietą Szymanik – Zastępcą Dyrektora ds. POKL i Priorytetu II ZPORR na podstawie pełnomocnictwa, która reprezentuje Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, a Gminą Miasta Radom – Miasta na Prawach Powiatu w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Panią Halinę Janiszek – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.