Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Aktywność szansą na lepsze jutro Drukuj

 

  

ROK 2009
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w 2009 roku kontynuuje realizację projektu pt „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 28 sierpnia 2009 roku  podpisano aneks do umowy ramowej pomiędzy Panią Elżbietą Szymanik- Zastępcą Dyrektora ds. POKL i ZPORR, która reprezentuje Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych  a Gminą Miasta Radom- Miasto na Prawach Powiatu  w imieniu, którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Panią Halinę Janiszek – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.