Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Cele projektu Drukuj

Założenia projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ich najbliższego otoczenia będących w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadania aktywnej integracji realizowane będą poprzez:

• kursy i szkolenia zawodowe,

• konsultacje, treningi, warsztaty psychologiczne,

• rehabilitację zdrowotną i turnusy rehabilitacyjne,

• finansowanie zajęć szkolnych,

• indywidualną, grupową i rodzinną terapie psychologiczną,

• indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

• indywidualne i grupowe poradnictwo prawne,

• pokrycie kosztów opieki nad dziećmi(w razie konieczności).

Cele szczegółowe projektu:

• zwiększenie samooceny i wiary we własne siły i możliwości,

• zwiększenie odpowiedzialności, obowiązkowości i poziomu motywacji,

• zwiększenie aktywności,

• zwiększenie kompetencji i umiejętności życiowych i społecznych,

• zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania codziennych trudności,

• zwiększenie udziału w życiu społeczności lokalnych i rozwiązywaniu jej problemów (PAL),

• wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe,

• uwrażliwienie osób z otoczenia na problemy osób aktywizowanych.