Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Rekrutacja Drukuj

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez pracowników socjalnych, którzy przygotują listy uczestników i listy rezerwowe. Nad rekrutacją będą czuwali kierownicy zespołów, zatrudniających pracowników socjalnych, co zagwarantuje prawidłowy dobór. Przy wyborze uczestników projektu zostanie zachowana zasada równości szans (równości płci i jednakowego dostępu osób niepełnosprawnych).
Z każdą osobą zostanie przeprowadzona rozmowa (zakładamy dobrowolność udziału), z osobami które wyrażą zgodę na uczestnictwo w projekcie zostaną podpisane kontrakty socjalne lub umowy w PAL. W przypadku rezygnacji którejś z osób,
do projektu zostanie włączona osoba z listy rezerwowej.