Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Aktywność szansą na lepsze jutro - edycja 2010 Drukuj
  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w 2010 roku kontynuuje realizację projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 9 marca 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu otrzymał informację, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów Systemowych.

Ogólna wartość projektu wynosi 2.651.010,03 zł, w tym dofinansowanie z dotacji rozwojowej w wysokości 2.372.653,98 zł (89,5% ogólnej wartości projektu), natomiast kwotę 278.356,05 zł (10,5% ogólnej wartości projektu) gmina zobowiązana jest zabezpieczyć z własnych środków w postaci wkładu własnego.