Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Aktywność szansą na lepsze jutro Drukuj
   

ROK 2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu kontynuuje  realizację projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w ramach Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

W projekcie bierze udział 159 osób, w tym 119 kobiet i 40 mężczyzn.
W stosunku do 159 osób aktywizacja prowadzona będzie w oparciu o kontrakt socjalny, w tym indywidualny program  usamodzielnienia.

Grupę docelową projektu stanowią klienci Miejskiego Ośrodka  Pomocv Społecznej w Radomiu w wieku aktywności zawodowej korzystający ze świadczeń na mocy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym osoby: bezrobotne, niepełnosprawne, usamodzielniający się wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.


Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Projekt systemowy  w zakresie rozwoju aktywnej integracji ma za zadanie:
- wzrost samooceny, poczucia własnej wartości oraz wiary we własne siły i możliwości,
- zwiększenie kompetencji i umiejętności życiowych i społecznych,
- wyposażenie w kwalifikacje   zawodowe oraz zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy.