Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Struktura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej swoje zadania realizuje za pośrednictwem odpowiednich działów i komórek organizacyjnych, do których należą m.in.:

 

DZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
ul. Limanowskiego 134, telefon (48) 360 87 01, wew. 128

Do jego zadań należy m.in.:

 • przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń realizowanych przez Ośrodek,

 • prowadzenie rejestracji przepływu dokumentów między działami Ośrodka,

 • wydawanie zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej,

 • wydawanie druków i raportów ubezpieczonych.DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ
ul. Limanowskiego 134, telefon (48) 360 84 89

Do jego podstawowych zadań należy:

 • dokonywanie oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem różnorodnych form pomocy,

 • prowadzenie pracy socjalnej,

 • aktywizowanie społeczności lokalnych w ramach programu Centrum Aktywności Lokalnej,

 • inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich,

 • promowanie działań wolontarystycznych,

 • współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami, w tym pozarządowymi oraz kościelnymi.

W ramach Działu Pracy Socjalnej funkcjonuje 9 Zespołów Pracy Socjalnej zlokalizowanych w różnych częściach miasta, aby ułatwić mieszkańcom kontakt z pracownikami socjalnymi. Do zadań zatrudnionych tam pracowników socjalnych należy m.in. udzielanie pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych, rozwiązywaniu problemów oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

 

DZIAŁ REALIZACJI POMOCY
ul. Limanowskiego 134, telefon (48) 360 84 86

Zajmuje się w szczególności wydawaniem decyzji przyznających lub odmawiających świadczenia pomocy społecznej. Ponadto zajmuje się planowaniem budżetu w zakresie realizowanej pomocy społecznej. Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Radomia.DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
ul. Limanowskiego 134, telefon (48) 360 88 30

Zajmuje się m.in.: kompletowaniem i opracowywaniem dokumentacji oraz wydawaniem decyzji dot. przyznania dodatków mieszkaniowych, sporządzaniem bilansu potrzeb środków finansowych na dodatki mieszkaniowe oraz analizą obciążeń mieszkaniowych na terenie Radomia.DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ul. Limanowskiego 134, telefon (48) 360 82 25

Do jego podstawowych zadań należy:

 • przeprowadzanie postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym na:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne;
 3. świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;
 4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 5. świadczenie rodzicielskie;      
 • przeprowadzanie postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

 • przeprowadzanie postępowań z zakresu świadczeń wychowawczych,

 • wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka  jej gospodarstwa domowego (Czyste Powietrze).


DZIAŁ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ul. Limanowskiego 134, telefon (048) 360 10 95

Do jego podstawowych zadań należy :

 • rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego w drodze egzekucji sądowej,

 • podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I POMOCY STACJONARNEJ
ul. Limanowskiego 134, telefon (48) 360 87 07, (48) 360 83 14,

Zajmuje się zapewnianiem pomocy domowej w formie usług opiekuńczych osobom potrzebującym wsparcia w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacji, kontaktu z otoczeniem; zapewnianiem specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb, wynikających ze schorzeń lub niepełnosprawności; kierowaniem osób wymagających całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz kierowaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie do środowiskowego domu samopomocy.DZIAŁ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Limanowskiego 134, telefon (48) 360 82 88

Zajmuje się działaniami, które mają na celu rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Zadania są realizowane m.in. poprzez: organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych oraz zespołów ćwiczeń. Ponadto podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier architektonicznych. Dział realizuje również zadania wchodzące w zakres rehabilitacji zawodowej, której celem jest ułatwienie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego osobom niepełnosprawnym poprzez umożliwienie korzystania z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Grabowa 17, telefon (48) 360 94 75

Orzeka o stopniu niepełnosprawności do celów poza rentowych (np.: w celu skorzystania z ulg komunikacyjnych, podatkowych, zatrudnienia, uczestnictwa w terapii zajęciowej itp.). Ponadto do zadań Zespołu należy ustalanie uprawnień dzieci do zasiłku pielęgnacyjnego poprzez orzeczenie niepełnosprawności.W Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej działają następujące organizacje pracownicze:

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Przewodnicząca – Agnieszka Świerczyńska
telefon: 48 360-82-25
Z-ca – Marta Nowakowska
Z-ca - Wioleta Kozakiewicz-Szymczyk
Skarbnik – Joanna Walewska
członek – Agata Michalczyk
członek – Agnieszka Pogodzińska
komisja rewizyjna: Dariusz Kacprzyk, Aneta Mędrek


NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Przewodnicząca - Sylwia Skrok
telefon: (48) 363-22-94
Z-ca – Agnieszka Kowalik
Sekretarz - Krystyna Sokołowska
Skarbnik - Dariusz Banaszkiewicz
członek – Anna Wiraszka

  PLACÓWKI PODLEGŁE MIEJSKIEMU OŚRODKOWI POMOCY SPOŁECZNEJ:

(działające w jego strukturze):

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH

(przeznaczone dla mężczyzn)

ul. Słowackiego 188, telefon (48) 360 01 91

Placówka zapewnia schronienie, jeden gorący posiłek dziennie w jadłodajni, niezbędną odzież oraz pomoc pracownika socjalnego w rozwiązywaniu problemów bytowych i dążeniu do stabilizacji w tym zakresie. Ponadto w okresie jesienno-zimowym placówka prowadzi przyjęcia interwencyjne na nocleg w ogrzewanym pomieszczeniu.


KLUB "SENIOR"

ul. Sienkiewicza 14, telefon (48) 360 26 58

Klub Senior prowadzi zajęcia o charakterze kulturalno - oświatowym dla emerytów i rencistów.

 


PLACÓWKI NADZOROWANE I PROWADZONE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach realizacji zadań, sprawuje nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy, jednostkami specjalistycznego poradnictwa, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz pełni funkcję organu prowadzącego dla instytucjonalnej pieczy zastępczej sprawowanej w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych.


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

NAD POTOKIEM
IM. BOHDANY "DANUTY" KIJEWSKIEJ

ul. Struga 88
telefon (48) 344 8689, (48) 344 85 25
www.dpsnp.pilicka.pl, e-mail:DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WETERANA WALKI I PRACY

ul. Wyścigowa 16
telefon (048) 360 45 86; (48) 360 45 87
www.dpsweteran.radom.plDOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. ŚW. KAZIMIERZA

ul. Garbarska 35
telefon (48) 369 93 79
www.dpsgarbarska.radom.plDOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Zofii Holszańskiej 13
telefon (48) 340 42 20
www.dps.radom.plŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Dzierzkowska 9
telefon (48) 364 07 21


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
"SŁONECZNY DOM"

ul. Dzierzkowska 9
telefon (48) 385 88 13

Placówka łączy zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
"Mieszkanie usamodzielnienia"
ul. Wydmowa 19
telefon 500 639 969

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
ul. Rwańska 10
telefon 797 068 898

 
Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego:


Placówka Rodzinna nr 1
ul. Bacha 11
Dyrektor – Dorota Eter
telefon (48) 384 41 68 kom. 608 380 649

Placówka Rodzinna nr 9
ul. Południowa 11
Dyrektor – Beata Nagrodzka
telefon (48) 366 11 99 kom. 508 306 605

Placówka Rodzinna nr 12
ul. Góralska 8
Dyrektor - Krystyna Grudzień
kom. 503 642 017