Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Struktura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej swoje zadania reali­zuje za pośrednictwem odpowiednich działów i komórek organizacyjnych, do których m.in. należą:

DZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCA
ul. Limanowskiego 134, telefon /048/ 360-87-01, wew. 128

Do jego zadań należy m.in.:

 • przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń realizowanych przez Ośrodek,

 • prowadzenie rejestracji przepływu dokumentów między działami Ośrodka,

 • wydawanie zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej,

 • wydawanie druków i raportów ubezpieczonych.

 

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ
ul. Limanowskiego 134, telefon /048/ 360-84-89

Do jego podstawowych zadań należy:

 • dokonywanie oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem różnorodnych form pomocy,

 • prowadzenie pracy socjalnej,

 • aktywizowanie społeczności lokalnych w ramach programu Centrum Aktywności Lokalnej,

 • inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich,

 • promowanie działań wolontarystycznych,

 • współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami, w tym pozarządowymi oraz kościelnymi.

W ramach Działu Pracy Socjalnej funkcjonuje 10 Zespołów Pracy Socjalnej zlokalizowanych w różnych częściach miasta, aby ułatwić mieszkańcom kontakt z pracownikami socjalnymi. Do zadań zatrudnionych tam pracowników socjalnych należy m.in. udzielanie pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych, rozwiązywaniu problemów oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

 

DZIAŁ REALIZACJI POMOCY
ul. Limanowskiego 134, telefon /048/ 360-84-86

Zajmuje się w szczególności wydawaniem decyzji przyznających lub odmawiających świadczenia pomocy społecznej. Ponadto zajmuje się planowaniem budżetu w zakresie realizowanej pomocy społecznej. Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Radomia.

 

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
ul. Limanowskiego 134, telefon /048/ 360-88-30

Zajmuje się m.in.: kompletowa­niem i opracowywaniem dokumentacji oraz wydawaniem decyzji dot. przyznania dodatków mieszkaniowych, sporządzaniem bilansu potrzeb środków finanso­wych na dodatki mieszkaniowe oraz analizą obciążeń mieszkaniowych na te­renie Radomia.

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ul. Limanowskiego 134, telefon /048/ 360-82-25

Do jego podstawowych zadań należy :

 • przeprowadzanie postępowań dot. świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia rodzicielskiego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • rozpatrywanie wniosków o świadczenie „Dobry start”, czyli przygotowywanie informacji o przyznaniu świadczenia oraz wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie przyznania świadczenia.


DZIAŁ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ul. Limanowskiego 134, telefon /048/ 360-10-95

Do jego podstawowych zadań należy :

 • rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego w drodze egzekucji sądowej,

 • podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I POMOCY STACJONARNEJ
ul. Limanowskiego 134, telefon /048/ 360-87-07, 360-83-14,

Zajmuje się zapewnianiem pomocy domowej w formie usług opiekuńczych osobom potrzebującym wsparcia w zakresie za­spakajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacji, kontaktu z otoczeniem; zapewnianiem specjalistycznych usług opiekuń­czych dostosowanych do szczególnych potrzeb, wynikających ze schorzeń lub niepełnosprawności; kierowaniem osób wymagających całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz kierowaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie do środowiskowego domu samopomocy.

 

DZIAŁ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Limanowskiego 134, telefon /048/ 360-82-88

Zajmuje się działaniami, które mają na celu rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Zadania są realizowane m.in. poprzez: organizowa­nie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych oraz zespołów ćwiczeń. Ponadto podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia skut­ków niepełnosprawności i likwidacji barier architektonicznych. Dział realizuje również zadania wchodzące w zakres rehabilitacji zawodowej, której celem jest ułatwienie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego osobom niepełnosprawnym poprzez umożliwienie korzystania z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

 

MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Grabowa 17 , telefon /048/ 360-94-75

Orzeka o stopniu niepełnosprawności do celów poza rentowych (np.: w celu skorzystania z ulg komunikacyjnych, podatkowych, zatrudnienia, uczestnictwa w terapii zajęciowej itp.). Ponadto do zadań Zespołu należy ustalanie uprawnień dzieci do zasiłku pielęgnacyjnego poprzez orzeczenie niepełnosprawności.

 

PLACÓWKI PODLEGŁE MIEJSKIEMU OŚRODKOWI POMOCY SPOŁECZNEJ:

  (działające w jego strukturze):

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH

(przeznaczone dla mężczyzn)

ul. Słowackiego 188, telefon /048/ 360-01-91

Placówka zapewnia schronienie, jeden go­rący posiłek dziennie w jadłodajni, niezbędną odzież oraz pomoc pracownika socjalnego w rozwiązywaniu problemów bytowych i dążeniu do stabilizacji w tym zakresie. Ponadto w okresie jesienno-zimowym placówka prowadzi przyjęcia interwencyjne na nocleg w ogrzewanym pomieszczeniu.

 

KLUB "SENIOR"

ul. Sienkiewicza 14, telefon /048/ 360-26-58

Klub Senior prowadzi zajęcia o charakterze kulturalno - oświatowym dla emerytów i rencistów.

 

CENTRUM "WOLANOWSKA"

ul. Wolanowska 75c lok. 5, tel. kom. 601312460

Centrum "Wolanowska" zapewnia wsparcie dla dzieci i ich rodzin, polegające na pomocy w odrabianiu lekcji, organizacji czasu wolnego, umożliwia udział w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych.

 

PLACÓWKI NADZOROWANE I PROWADZONE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach realizacji zadań, sprawuje nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy, jednostkami specjalistycznego poradnictwa, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz pełni funkcję organu prowadzącego dla instytucjonalnej pieczy zastępczej sprawowanej w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych.


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
NAD POTOKIEM
IM. BOHDANY "DANUTY" KIJEWSKIEJ
ul. Struga 88
tel. /48/ 344-86-89, 344-85-25
www.dpsnp.pilicka.pl, e-mail:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WETERANA WALKI I PRACY

ul. Wyścigowa 16
tel. /048/ 360-45-86; 360-45-87
www.dpsweteran.radom.pl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. ŚW. KAZIMIERZA

ul. Garbarska 35
 tel. /48/ 369-93-79
www.dpsgarbarska.radom.pl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Zofii Holszańskiej 13
tel. /48/ 340-42-20
www.dps.radom.pl


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Dzierzkowska 9
 tel. /048/364-07-21


OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W RADOMIU
CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ

ul. Kościelna 5
tel./fax /48/ 365-29-29


OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
ul. Malczewskiego 20B
tel. /48/ 362-27-45


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
    "SŁONECZNY DOM"

ul. Dzierzkowska 9
tel. /048/ 385-88-13

Placówka łączy zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego:

Placówka Rodzinna nr 1
ul. Bacha 11
Dyrektor – Dorota Eter
tel.384-41-68 kom.608380649

Placówka Rodzinna nr 2
ul. Wośnicka 28A
Dyrektor – Lucyna Mordka
tel. 331-77-26

Placówka Rodzinna nr 4
ul. Rwańska 10
Dyrektor – Iwona Kolasa
tel.363-02-67 kom.5010114454

Placówka Rodzinna nr 6
ul. Kruczkowskiego 3/1
Dyrektor – Helena Sajak
tel.365-52-79 kom.509231943

Placówka Rodzinna nr 7
ul. Wieniawskiego 5
Dyrektor – Agnieszka Traczyk
tel.332-03-50 kom.609188288

Placówka Rodzinna nr 9
ul. Południowa 11
Dyrektor – Beata Nagrodzka
tel.366-11-99 kom.508306605

Placówka Rodzinna nr 10
ul. Reja 5
Dyrektor – Bożena Ślusarczyk
tel. 697667677

Placówka Rodzinna nr 12
ul. Góralska 8
Dyrektor - Krystyna Grudzień
tel. 503642017