Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Piecza zastępcza Drukuj

Każde dziecko do prawidłowego rozwoju fizycznego i emocjonalnego potrzebuje rodziny, która zapewnia mu bezpieczeństwo, otacza miłością i zaspokaja jego potrzeby. Ze względu na tak doniosłą rolę rodziny jest ona otaczana szczególną troską i ochroną przez Państwo i jego agendy, w tym również ośrodki pomocy społecznej. Do podstawowych zadań należy świadczenie rodzinie i dziecku wszechstronnej pomocy umożliwiającej jak najlepsze funkcjonowanie. Zdarza się jednak, że mimo wysiłków wielu podmiotów, mimo starań samych rodzin nie udaje się w pełni utrzymać ich funkcjonalności. Statystki są w tym względzie niepokojące i jednoznacznie wskazują, że z roku na rok wzrasta ilość rodzin dysfunkcyjnych, które nie są dla dziecka właściwym środowiskiem opiekuńczo – wychowawczym. Wielu rodziców z różnych przyczyn (alkoholizm, niezaradność, niepełnosprawność, ubóstwo, itp.) nie chce, nie może, albo tez nie potrafi wywiązywać się z rodzicielskich obowiązków. Niestety coraz częściej zdarza się, że dzieci w tych rodzinach są ofiarami przemocy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej. Na nieprawidłowe funkcjonowanie wielu rodzin niewątpliwie wpływa niekorzystnie sytuacja społeczno – gospodarcza, która przyczynia się do zwiększania obszarów ubóstwa i poszerzania zjawiska marginalizacji. W sytuacji, gdy rodzina staje się niewydolna i nie wypełnia swoich podstawowych funkcji, kiedy bardziej niż wsparciem jest dla dziecka zagrożeniem, konieczne staje się jego odizolowanie od rodziców. Oczywiście może to mieć miejsce dopiero wówczas, gdy zastosowane zostały wszelkie możliwe formy pomocy, a mimo to dobro dziecka jest zagrożone. W przypadku zastosowania ostatecznego środka, jakim jest odebranie dziecka, konieczne jest zapewnienie mu właściwej opieki poza domem rodzinnym. Szansą na stworzenie najlepszych warunków jest rodzinna opieka zastępcza. Dlatego też współczesny świat, a więc i nasz kraj stawia na rozwój i wspieranie różnych form rodzinnej opieki zastępczej, które jako namiastka rodziny jest zdecydowanie bardziej przyjazna dziecku niż formy instytucjonalne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizując swoje zadania wspiera rodziny, starając się nie dopuścić do sytuacji ostatecznej, jaką jest odebranie dziecka naturalnym rodzicom. Nasze wysiłki nie zawsze kończą się sukcesem i konieczne staje się zapewnienie dziecku opieki poza jego naturalną rodziną, co sprawia, że musimy tworzyć różne formy rodzinnej opieki zastępczej.

Dodatkowych informacji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują pracownicy:
Zespołu Profilaktyki Rodzinnej i Opieki nad Dzieckiem
ul. Limanowskiego 134
pokój 304, 305, 306b, 310b III piętro,
telefon: 48 360-88-29
w godzinach od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.