Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Kto może zostać rodziną zastępczą Drukuj

KTO MNIE POKOCHA? – TWORZYMY RODZINY ZASTĘPCZE

,,Pomóżmy dzieciom by każdy z nich stał się tym, kim stać się może".

Janusz Korczak


Rodzinna piecza zastępcza.

Rodzicielstwo zastępcze jest formą opieki nad dzieckiem, które z różnych powodów nie może wychowywać się w rodzinie naturalnej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U., poz. 821 z póź. zm.) są:

1.rodzina zastępcza:

 • spokrewniona – tworzą ją małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;

 • niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna - tworzą ją małżonkowie lub osoba niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka lub też osoby zupełnie obce;

2.rodzinny dom dziecka.


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.


Rodzinę zastępczą mogą stworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.


Wymagane dokumenty od kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej:

1.Wniosek o przeszkolenie kandydatów na rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka.

2.Odpis aktu małżeństwa – zupełny.

3.Zaświadczenie o wysokości zarobków.

4.Opinia pracodawcy o pracowniku


5. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

6.Zaświadczenie o niekaralności.


Formy pomocy rodzinie zastępczej i osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka:

 • pomoc finansowa

 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 • grupy wsparcia

 • terapia rodzinna

 • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne

 • poradnictwo prawne

 • wolontariat

 • wsparcie rodzin pomocowych

Prowadzimy szkolenia dla:

 • kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, to jest:

  • niezawodowych rodzin zastępczych

  • zawodowych rodzin zastępczych

  • osób prowadzących rodzinny dom dziecka

  • dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczychtypu rodzinnego

 • istniejących rodzin zastępczychJeśli los osieroconych dzieci nie jest Ci obojętny zgłoś sie do:

Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu

ul. Limanowskiego 134

pn. - pt. w godz 7.30 – 15.30

tel. 48 360 88 29, 48 360 84 88

tel. kom. 601 080 344