Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Formy wsparcia dla uczestników projektu - edycja 2011 Drukuj
  

W zakresie aktywnej integracji projekt systemowy pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w ramach Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji, w tym: instrumentów aktywizacji edukacyjnej, instrumentów aktywizacji zdrowotnej, instrumentów aktywizacji społecznej.

W ramach projektu uczestnicy korzystają z takich form wsparcia jak:

· indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualna terapia psychologiczna,

· treningi kompetencji i umiejętności społecznych,

· indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe doradztwo zawodowe,

· indywidualne poradnictwo prawne, grupowe poradnictwo prawne,

· indywidualne poradnictwo z zakresu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,

· indywidualne poradnictwo pedagogiczne,

· warsztaty kompetencji wychowawczych,

· kursy języka angielskiego, włoskiego, rosyjskiego,

· indywidualne kursy języka migowego,

· kursy komputerowe,

· kursy prawa jazdy,

· kursy pierwszej pomocy przedlekarskiej,

· indywidualne zajęcia rehabilitacyjne,

· warsztaty: ekonomii społecznej, alternatywnych metod radzenia sobie z agresją, radzenia sobie ze stresem, savoir vivre, autoprezentacji, przedsiębiorczości racjonalnego gospodarowania budżetem, twórczej kobiecości,

· kursy w zakresie podniesienia kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycia nowych wiadomości, kompetencji i umiejętności umożliwiających aktywizację zawodową, inne kursy zawodowe,

· wsparcie towarzyszące np.: pokrycie kosztów opieki nad dziećmi uczestników, dojazdów, wyżywienia.

Ponadto w ramach działań środowiskowych na rzecz uczestników projektu i ich najbliższego otoczenia realizowane są takie działania jak:

· impreza rekreacyjna w stadninie koni,

· piknik przy grillu,

· imprezy edukacyjno – krajoznawcze do Kazimierza Dolnego,

· impreza edukacyjno – krajoznawcza do Bałtowa,

· wycieczki edukacyjno – krajoznawcze „Uroki Puszczy Kozienickiej”.