Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radom Drukuj

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy nakłada na gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Uchwałą  Nr 782/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.08.2010 został określony tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny tworzą: Wiceprezydent Miasta Radomia, przedstawiciele: Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, kuratorzy Sądu Rejonowego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Diecezji Radomskiej, Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej przy Caritas Diecezji Radomskiej,  Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN,  Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, Poradni Leczenia Uzależnień przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

1.      Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym oraz środowiskom lokalnym w przezwyciężaniu problemów.

2.      Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu.

3.      Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

4.      Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.

5.      Prowadzenie kampanii edukacyjnych.

 

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. Uchwałą Nr 77/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.02.2011 został wprowadzony do realizacji program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia w latach 2011 – 2015.

 

 Do pobrania:

 1.   Uchwała  Nr 782/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.08.2010 w prawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

2.  Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radom

3. UCHWAŁA NR LXXIII/658/2022 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na 2022 rok

4. UCHWAŁA NR LIII/471/2021 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2025.

5. UCHWAŁA NR LIII/472/2021 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2025.