Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Formy i zasady przyznawania pomocy Drukuj

Komu pomagamy?

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc mieszkańcom miasta, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych. Ośrodek organizuje i koordynuje całość działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia w Radomiu

Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej dla nich sytuacji z następujących powodów:

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej,

 • lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Osoby potrzebujące wsparcia prosimy o zgłaszanie się do Zespołów Pracy Socjalnej.( odnośnik do zakładki zgłoszenia o pomoc)

Podstawą uzyskania pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.

Formy pomocy

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • składki na ubezpieczenia społeczne

 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie

 • sprawienie pogrzebu

 • poradnictwo specjalistyczne

 • interwencja kryzysowa

 • schronienie

 • posiłek

 • niezbędne ubranie

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i ośrodkach wsparcia

 • mieszkania chronione

 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

 • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłki stałe

 • zasiłki okresowe

 • zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne

 • pomoc dla rodzin zastępczych

 • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki

 • pomoc dla uchodźców

 

KRYTERIA DOCHODOWE:

Dodatek mieszkaniowy

Pomoc społeczna

Zasiłek rodzinny

Fundusz alimentacyjny

Zasiłek stały

os. w rodzinie – 1698,76 zł
os. w rodzinie – 600 zł
os. w rodzinie – 674 zł

900,00 zł

Przeznaczony dla os. niezdolnych do pracy z powodu wieku oraz dla os. niezdolnych do pracy

os. samotna –  2265,01 zł
os. samotna – 776 zł

 

Żywność wydawana przez Stowarzyszenia w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD”

gospodarstwo jednoosobowe – 1707,20 zł

paczki gospodarstwo wieloosobowe – 1320,00 zł na os. w rodzinie

posiłki gospodarstwo jednoosobowe – 1164,00 zł

posiłki gospodarstwo wieloosobowe – 900 zł

Z niepełnospraw. dzieckiem w rodzinie – 764 zł

 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 1922 zł/os.

Specjal. Zas. Opiekuńczy

os. w rodzinie – 764 zł

Metraż dla:

1 osoby - 35 m² - 52,50 m2,
2 osób - 40 m² -  60,00 m2,
3 osób - 45 m² -  67,50 m2,
4 osób - 55 m² -  82,50 m2,
5 osób - 65 m² -  97,50 m2,
6 osób - 70 m² -  105,00 m2,


wysokość zasiłku pielęgnacyjnego – 215,84 zł
wysokość zasiłku dla opiekuna - 620 zł
wysokość świadczenia pielęgnacyjnego – 1971 zł
wysokość dodatku pielęgnacyjnego – 222,01 zł
wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego - 620 zł