Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Formy pomocy Drukuj

Osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferujemy pomoc w następujących formach:

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

KRYTERIA DOCHODOWE:

Dodatek mieszkaniowy

Pomoc społeczna

Zasiłek rodzinny

Fundusz alimentacyjny

Zasiłek stały

os. w rodzinie – 1375,00 zł
os. w rodzinie – 528 zł
os. w rodzinie – 674 zł

800,00 zł

Przeznaczony dla os. niezdolnych do pracy z powodu wieku oraz dla os. niezdolnych do pracy

os. samotna – 1925,00 zł
os. samotna – 701 zł

 

Żywność wydawana przez Stowarzyszenia w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD”

gospodarstwo jednoosobowe – 1402,00 zł

paczki gospodarstwo wieloosobowe – 1056,00 zł


posiłki gospodarstwo jednoosobowe – 1051,50 zł

posiłki gospodarstwo wieloosobowe – 792 zł

Z niepełnospraw. dzieckiem w rodzinie – 764 zł

 


Specjal. Zas. Opiekuńczy

os. w rodzinie – 764 zł

Metraż dla:

1 osoby - 35 m² -  45,50 m2,
2 osób - 40 m² -  52,00 m2,
3 osób - 45 m² -  58,50 m2,
4 osób - 55 m² -  71,50 m2,
5 osób - 65 m² -  84,50 m2,
6 osób - 70 m² -  91,00 m2,


 

Kryterium dochodowe: Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 1922 zł/os.  

wysokość zasiłku pielęgnacyjnego – 184,42 zł

wysokość zasiłku dla opiekuna - 620 zł

wysokość świadczenia pielęgnacyjnego – 1583 zł od stycznia 2018 r.

wysokość dodatku pielęgnacyjnego – 222,01 zł

wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego - 620 zł