Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Zasady przyznawania pomocy Drukuj

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jesteś w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, zgłoś się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Zespołu Pracy Socjalnej.

·         Zgłoszenia możesz dokonać osobiście lub pisemnie. W przypadku, gdy nie możesz samodzielnie przybyć możemy przyjąć zgłoszenie telefonicznie, zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą.

·         Znając Twoją trudną sytuację pracownik socjalny może wszcząć postępowanie z urzędu. W takim przypadku musi jednak uzyskać Twoją zgodę lub zgodę przedstawiciela ustawowego na udzielenie pomocy.

·         Dniem wszczęcia postępowania jest dzień przyjęcia wniosku przez pracownika recepcji lub data jego wpływu do ośrodka pomocy społecznej.

·         Podstawą do udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego w miejscu Twojego zamieszkania. Wywiad przeprowadzany jest w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

·         Przewidywany termin wydania decyzji administracyjnej: bez zbędnej zwłoki nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

·         Termin wypłaty świadczeń w kasie wynika z kolejności wprowadzanych do systemu danych oraz możliwości dokonania wypłat w danym dniu. W przypadku posiadania konta w banku w zależności od posiadanych środków przelewy są dokonywane na bieżąco.

·         Korzystając z pomocy społecznej jesteś zobowiązany do współdziałania z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania może stanowić podstawę do odmowy pomocy lub jej ograniczenia.

·         W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, celowego ich niszczenia, korzystania niezgodnie z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych pomoc może zostać odmówiona, ograniczona lub wypłacona w formie świadczenia niepieniężnego.

·         Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

·         osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł

·         osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł

·         rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

przy równoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności tj.

o        ubóstwa;

o        sieroctwa;

o        bezdomności;

o        bezrobocia;

o        niepełnosprawności;

o        długotrwałej lub ciężkiej choroby;

o        przemocy w rodzinie;

o        potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

o        potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

o        bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

o        trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

o        trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

o        alkoholizmu lub narkomanii;

o        zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

o        klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

·         Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie:

o        dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

o        skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;

o        dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

o        decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

o        orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

o        orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

o        zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

o        zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

o        zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

o        dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

o        zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

o        zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

o        decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

o        decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

o        zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

o        dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

o        dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;

o        zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

o        wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalonego na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

·         wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustalonego na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

·         zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1)kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie;

·         zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres;

·         decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

·         oświadczenia o stanie majątkowym;

·         innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń.

 

·         Za dochód uważa się:

Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca , w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

·         miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

·         składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;

·         kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

·         jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

·         zasiłku celowego;

·         pomocy materialnej mający charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendia szkolne z wyjątkiem stypendiów studenckich);

·         wartości świadczeń w naturze;

·         świadczeń za prace społecznie użyteczne,

·         świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej o której mowa w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;

·         dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,

·         świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego /od 1 kwietnia 2016 roku/.

·         Rodzaj świadczeń z pomocy społecznej

1.      Świadczenia pieniężne:

·         Zasiłek stały,

·         Zasiłek okresowy

·         Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

2.      Świadczenia niepieniężne:

o        praca socjalna,

o        składki na ubezpieczenie zdrowotne,

o        pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się,

o        sprawienie pogrzebu,

o        poradnictwo specjalistyczne,

o        interwencja kryzysowa,

o        schronienie,

o        posiłek,

o        niezbędne ubranie,

o        usługi opiekuńcze,

o        specjalistyczne usługi opiekuńcze

o        pobyt w domu pomocy społecznej.

Nadrzędnym celem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu jest:

·         dobro osoby korzystającej z pomocy,

·         skuteczna, szybka i profesjonalnie udzielona pomoc zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

·         udzielenie pełnej informacji o przysługujących prawach.