Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Partnerzy Drukuj

PARTNERZY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Realizacja programu Centrum Aktywności Lokalnej zobowiązuje do prowadzenia wszelkich działań środowiskowych, zmierzających do rozwoju lokalnego w oparciu o istniejące zasoby ludzkie i instytucjonalne. Stąd też podstawowym zadaniem instytucji pracujących metodami CAL jest budowanie lokalnego partnerstwa, czyli tworzenie sieci współpracy różnych podmiotów – głównie instytucjonalnych działających w danej społeczności. Partnerem mogą być przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych, organizacje pozarządowe, biznesowe, przedstawiciele kościołów oraz sami mieszkańcy. O doborze partnerów decyduje problem, którego rozwiązaniem należy się zająć np.: gdy zachodzi konieczność zagospodarowania czasu wolnego dzieciom lub młodzieży wskazane jest zaangażowanie do wspólnych działań m.in. przedstawicieli instytucji edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, pomocowych lub organizacji młodzieżowych, radnych, samej młodzieży i jej rodziców

Nasz Ośrodek stara się sprostać temu zadaniu i wszelkie przedsięwzięcia realizuje we współpracy z różnymi podmiotami, działającymi na terenie miasta lub poszczególnych osiedli. Inicjujemy koalicje:

 • na rzecz środowiska lokalnego /Zespoły ds. Wspierania Aktywności Lokalnej i Profilaktyki Środowiskowej/,
 • na rzecz rozwiązywania różnych problemów danej społeczności /np. utworzenie placu zabaw/ lub zaspokojenie potrzeby mieszkańców /np. festyn środowiskowy, rajd rowerowy/,
 • w zakresie rozwiązywania indywidualnych problemów, między innymi w ramach programu „Rodzina w remoncie”

 

Nasi główni partnerzy to m. in.

 • Urząd Miejski, w szczególności Władze Miasta,
 • Radni Rady Miejskiej
 • szkoły
 • policja,
 • przedszkola
 • domy kultury (miejskie i spółdzielcze),
 • biblioteka, kino, teatr, Muzeum Wsi Radomskiej
 • placówki służby zdrowia,
 • kościół katolicki,
 • banki,
 • prywatne firmy- sklepy, hurtownie, piekarnie, masarnie, ciastkarnie itp.
 • media

Wśród organizacji współpracujących z MOPS wymienić należy m. in.

 • AKCJĘ KATOLICKĄ DIECEZJI RADOMSKIEJ
 • CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ
 • CARITAS PALLOTYŃSKĄ
 • FUNDACJĘ „EMAUS”
 • KATOLICKIE CENTRUM MŁODZIEŻY „ARKA”
 • KLUB ABSTYNENTÓW WZAJEMNEJ POMOCY „VIKTORIA”
 • OŚRODEK INTRWENCJI KRYZYSOWEJ
 • POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM- KOŁO W RADOMIU
 • POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM
 • POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW I INWALIDÓW
 • POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
 • POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
 • RADOMSKI BANK ŻYWNOŚCI
 • RADOMSKIE STOWARZYSZENIE ROMÓW „ROMANO WAŚT”
 • RADOMSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START”
 • RADOMSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
 • RADOMSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH im. O.PIO
 • STOWARZYSZENIE” BEZPIECZNE MIASTO”
 • STOWARZYSZENIE BEZROBOTNYCH MIASTA RADOMIA
 • STOWARZYSZENIE KAJAKARZY NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY „KARAN”
 • STOWARZYSZENIE KOBIET ZIEMI RADOMSKIEJ „EWA”
 • STOWARZYSZENIE „MONAR”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM „NADZIEJA”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH I KOLIZJACH DROGOWYCH „POMOCNE DŁONIE”
 • STOWARZYSZENIE „PO PIERWSZE RODZINA”
 • STOWARZYZSENIE RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • STOWARZYZSENIE „ZIELONE ŚWIATŁO”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – HUFIEC W RADOMIU
 • STOWARZYSZENIE ABC...ADHD KARUZELA