Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Cele Projektu Drukuj
  


Nadrzędnym celem jest realizacja szeregu działań w obrębie realizowanych standardów na terenie Gminy Miasta Radomia. W ramach standardu pracy socjalnej pomocą objęte będą  osoby przebywające w domach dla osób bezdomnych, którym będzie zaoferowana szeroko rozumiana praca socjalna, w ramach której będą zorganizowane działania z zakresu:
- indywidualnego poradnictwa prawnego;
- indywidualnego poradnictwa psychologicznego;
- indywidualnego poradnictwa pedagogicznego;
- indywidualnego doradztwa zawodowego;
- indywidualnych spotkań z terapeutą uzależnień.

Ponadto zaplanowane jest także zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów m.in.(warsztat asertywności, warsztat racjonalnego gospodarowania budżetem) oraz treningów kompetencji społecznych i rodzicielskich.

Istotnym założeniem projektu jest również pomoc osobom bezdomnym przebywającym poza domami pomocy tj. wspieranie osób znajdujących się poza pomocą  instytucjonalną. Służyć ma temu standard streetworkingu tzw. praca na ulicy, polegająca na docieraniu do środowiska klienta i pracy w nim przez odpowiednio wyszkolonych pracowników tj. streetworkerów. Oddziaływanie streetworkingu będzie zawierać się w obszarze prewencji, interwencji i integracji, która w zamierzeniu pozwoli pomóc osobie bezdomnej w wyjściu z bezdomności by w konsekwencji samodzielnie zgłosiła się do domu dla bezdomnych jako instytucji wykwalifikowanej w pomocy osobom wykluczonym społecznie.

Cele szczegółowe projektu:
- poprawa jakości życia osób bezdomnych lub osób zagrożonych bezdomnością;
- zwiększenie samooceny i wiary we własne możliwości uczestników projektu;
- zmiana w społeczeństwie wizerunku osoby bezdomnej;
- włączenie instytucji pomocy społecznej oraz społeczności lokalnej w rozwiązywanie problemów bezdomności;
- weryfikacja oraz analiza lokalnej diagnozy problematyki bezdomności tj.(weryfikacja skali problemu, analiza przyczyn bezdomności, poznanie i monitorowanie miejsc pobytu osób pozostających poza pomocą instytucjonalną).