Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Wspieranie Rodziny Drukuj

Asystent rodziny

Art. 15.1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa, iż do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa        w art. 11 ust. 1;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Asystentura rodziny polega na zindywidualizowanej pracy w rodzinie, z rodziną, dla rodziny (na jej rzecz), przy dominowaniu pracy z rodziną

Asystent rodziny współpracuje z rodziną wymagającą wsparcia w zakresie kształtowania i rozwijania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Pomoc ta uwzględnia zarówno potrzeby rodzin jak i gotowość do realnego współdziałania. Indywidualna pomoc służy przede wszystkim rozwiązywaniu konkretnych problemów podopiecznego, wzbudzaniu w nim wiary w swoje możliwości oraz motywowanie do podejmowania działań do tej pory uznawanych przez niego za niemożliwe. Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie oraz podwyższenie samooceny. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Wsparcie rodziny z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Osoby spełniające wymogi zawarte w Ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i chcące skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny mogą złożyć wniosek w tutejszym Ośrodku.

Pliki do pobrania:

 

Uchwała Nr LIX/542/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.06.2021 roku

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Radomia

na lata 2021-2023

Uchwała Nr LIX/542/2021

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

za rok 2020 wraz z potrzebami związanymi z ich realizacją

Sprawozdanie za rok 2020 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

za rok 2019 wraz z potrzebami związanymi z ich realizacją

Sprawozdanie za rok 2019 


 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

za rok 2018 wraz z potrzebami związanymi z ich realizacją

Sprawozdanie za rok 2018 

 

Uchwała Nr 620/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.02.2018 roku

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Radomia

na lata 2018-2020

Uchwała Nr 620/2018

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

za rok 2017 wraz z potrzebami związanymi z ich realizacją

Sprawozdanie za rok 2017

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

za rok 2016 wraz z potrzebami związanymi z ich realizacją

Sprawozdanie za rok 2016

 

 

Uchwała Nr 149/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.06.2015 roku

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny

na lata 2015-2017 dla Miasta Radomia

Uchwała Nr 149/2015