Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Streetworking Drukuj

Zadanie 2

W miesiącu maju standard streetworkingu nadal był wdrażany na terenie gminy przez Partnera (Caritas Diecezji Radomskiej). Podczas swojej całomiesięcznej pracy streetworkerzy spotkali 37 osób bezdomnych z czego aż 23 osoby odwiedzili ponownie udzielając potrzebnego wsparcia. Osoby napotkane ponownie wyraziły chęć współpracy oraz poprawy warunków swojego życia. Streetworkerzy rozmawiali na temat poprawy ich sytuacji życiowej, rodzinnej oraz możliwości podjęcia terapii odwykowej, otrzymania wsparcia ze strony psychologa. Ponadto proponowano pomoc w formie pobytu w Domach dla Bezdomnych, otrzymania odzieży oraz skorzystania z łaźni. Łącznie wydano w miesiącu maju niezbędne środki opatrunkowe oraz 14 skierowań do lokalnych jadłodajni z których to osoby bezdomne mogą korzystać przez dłuższy czas (nie tylko doraźnie podczas wizyt streetworkerów).
W dniu 22 maja w siedzibie Caritas Diecezji Radomskiej odbyło się spotkanie koordynatorów projektu projektu z ramienia Partnera z streetworkerami. Omówione zostały zagadnienia i problemy z którymi aktualnie jako partnerstwo mamy do czynienia
w specyfice streetworkingu na terenie Radomia. Ponadto koordynator streetworkerów pozostawał cały czas w kontakcie z koordynatorem oraz jego asystentem celem konsultowania bieżących spraw organizacyjnych.

W miesiącu kwietniu streetworkerzy nadal kontynuowali działania w oparciu o standard. Podczas swojej całomiesięcznej pracy streetworkerzy w kwietniu streetworkerzy spotkali 43 osoby bezdomne, 21 z nich to osoby z kolejnego kontaktu, które wyraziły chęć współpracy oraz próbę zmiany swej sytuacji życiowej. Pozostałe 22 osoby to osoby napotkane po raz pierwszy na terenie gminy. Z osobami bezdomnymi rozmawiano na temat poprawy sytuacji życiowej, rodzinnej oraz możliwości podjęcia terapii odwykowej. Łącznie wydano 7 gorących posiłków, 26 skierowań do lokalnych jadłodajni, z których mogą korzystać przez dłuższy czas (nie tylko okazjonalnie podczas wizyt streetworkerów) oraz niezbędne materiały opatrunkowe. Warto nadmienić, iż od kwietnia streetworkerzy rozpoczynali swoją pracę w godzinach popołudniowych (raz w tygodniu od godziny 11.00 do 19.00) w celu zwiększenia efektywności działań i dotarcia do większej grupy osób bezdomnych.

Wskazać należy również wartość dodatnią jaką było spotkanie streetworkerów z p. Andrzej Domańskim streetworkerem i pracownikiem kieleckiego MOPR. Spotkanie było o tyle cennym doświadczeniem, iż pan Andrzej sam wyszedł z bezdomności a teraz czynnie pomaga osobom wykluczonym. Trafne wskazówki oraz metody jego pracy dodatkowo zmotywowały radomskich streetworkerów i pozwoliły poznać pracę na ulicy z innej perspektywy przez pryzmat wieloletniej znajomości i specyfiki tych działań. Informacje przekazane przez pana Andrzeja pozwoliły zwiększyć efektywność pracy oraz stanowiły element niezwykle motywujący do działania. Poza tym jak w poprzednich miesiącach tak i w kwietniu zostały zrealizowane indywidualne usługi superwizyjne dla streetworkerów w łącznym wymiarze 24 godzin (6 godzin dla każdego streetworkera), zaś w dniach 17-19.04. streetworkerzy oraz ich koordynator odbyli szkolenie na temat „Kształtowanie umiejętności pracy metodą streetworking”.

Partner - Caritas Diecezji Radomskiej  prężnie realizuje Standard Streetworkingu na terenie Gminy Miasta Radomia. Streetworking jako zupełnie nowe działanie realizuje 4 zatrudnionych streetworkerów oraz koordynator streetworkerów. Streetworkerzy zostali zatrudnieni na umowę o pracę od 1 grudnia 2012 wcześniej zaś w charakterze streetworkerów pracowały osoby zatrudnione na podstawie umowy wolontariackiej. Do końca lutego 2013 udzielili pomocy 32 osobom bezdomnym. Wraz ze Strażą Miejską dostarczali gorące posiłki oraz wszelkie informacje dotyczące instytucjonalnej pomocy społecznej oraz pomocy jaką niesie Caritas Diecezji Radomskiej. Ponadto streetworkerzy rozdawali osobom bezdomnym skierowania do jadłodajni Caritas.
Standard Streetworkingu spełnia bardzo dobrze swą rolę bowiem pozwala z jednej strony  docierać do osób przebywających w miejscach niemieszkalnych, a z drugiej strony ma na celu  poznanie skali bezdomności pozainstytucjonalnej. Streetworkerzy codziennie
w ramach swych obowiązków monitorują miasto tym samym aktualizując ciągle mapę miejsc niemieszkalnych i cały czas informują o możliwościach i formach dostępnej pomocy, starają się motywować osoby bezdomne do zmiany stylu życia oraz myślenia.
W samym tylko styczniu streetworkerzy spotkali 14 osób bezdomnych z czego 5 osób wyraziło chęć współpracy i poprawy warunków swojego życia. Łączni wydali ponad 20 gorących posiłków, 8 skierowań do jadłodajni oraz rozdali niezbędne środki opatrunkowe. Ponadto udało się skierować 3 osoby do placówek znajdujących się na terenie miasta. Należałoby również zaznaczyć, że w styczniu streetworkerzy wraz ze Strażą Miejską uratowali życie jednej osobie bezdomnej, która ciężko chora trafiła do szpitala.

Warto nadmienić, iż streetworkerzy oprócz niesienia pomocy osobom bezdomnym sami uczestniczą w szkoleniach celem podnoszenia swych kompetencji i umiejętności.
W miesiącu styczniu rozpoczęli indywidualne usługi superwizyjne z doświadczonym superwizorem, które mają na celu kształtować i poprawiać metody ich pracy poprzez ciągły proces konsultacyjny. Oprócz tego odbyli szkolenia z zakresu prawnych uwarunkowań realizacji streetworkingu oraz dotyczące metod radzenia sobie ze stresem i agresją.

Galeria zdjęć