Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Praca socjalna Drukuj

W ramach zadania praca socjalna w miesiącu maju odbyły się dwa kolejne warsztaty dla 15 osób bezdomnych. W dniach 6.05-9.05 odbył się warsztat racjonalnego gospodarowania budżetem a w dniach od 13.05 do 16.05 warsztat autoprezentacji. Obydwa warsztaty przeprowadziła firma Innovo, która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto cały czas trwa indywidualne doradztwo (pedagog, psycholog, terapeuta uzależnień oraz poradnictwo prawne).
Nadmienić należy, iż ze względu na usunięcie trzech osób z Domu dla Bezdomnych udział w projekcie zaproponowano trzem kolejnym panom. Panowie bardzo chętnie wyrazili chęć uczestnictwa a dużą zachętą dla nich były wrażenia z udziału w projekcie pozostałych osób.
Pracownicy socjalni zauważyli wzrost samooceny osób bezdomnych, zwiększenie pewności siebie. Ponadto osoby bezdomne zdobyły konkretne umiejętności jak np. pisanie CV co zamierzając wykorzystać. Zaobserwowano u osób bezdomnych zmianę podejścia do swoich problemów. Nie traktują ich już jako sytuacji bez wyjścia. Pracownicy socjalni nadal prowadzą rozmowy wspierające, motywują osoby bezdomne do działania oraz starają się podtrzymać ich chęć do aktywnego udziału w projekcie.
Warto dodać iż w dniu 28.05 odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Sąsiada”, w którym wzięli udział zarówno uczestnicy projektu, pracownicy socjalni, koordynator projektu oraz jego asystent jak również z-ca Dyrektora MOPS oraz pozostali mieszkańcy Domu dla Bezdomnych. Spotkanie odbyło się na terenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Słowackiego 188 i zostało w całości przygotowane przez pracowników placówki oraz osoby bezdomne biorące udział w projekcie.

W miesiącu kwietniu rozpoczęły się właściwe działania przewidziane w projekcie (doradztwo indywidualne, szkolenia, treningi) skierowane do 15 osób bezdomnych przebywających w lokalnych placówkach. Osoby bezdomne regularnie uczęszczają na zajęcia, chętnie rozmawiają o swojej sytuacji życiowej. Dzielą się wrażeniami z indywidualnych spotkań ze specjalistami (terapeuta uzależnień, pedagog, psycholog). Ponadto w miesiącu kwietniu zostały pomyślnie zrealizowane treningi kompetencji: społecznych, rodzicielskich oraz trening radzenia sobie z agresją. Uczestnicy chętnie brali udział w/w treningach a konieczność udziału w zajęciach poza placówką dodatkowo zmobilizowała osoby bezdomne do uczestnictwa.Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są bardzo usatysfakcjonowani zachowaniem swoich podopiecznych. Ciągle udzielają potrzebnego wsparcia oraz mobilizują ich do dalszego aktywnego udziału w zajęciach, jak również do wykorzystywania zdobywanej wiedzy i umiejętności w życiu codziennym przy rozwiązywaniu swoich problemów. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada  za Standard Pracy Socjalnej. Działania w niniejszym Standardzie skierowane są do 15 osób bezdomnych przebywających placówkach (Dom dla Bezdomnych Mężczyzn znajdujący się przy ul. Słowackiego 188 oraz Dom dla Bezdomnych Kobiet mieszczący się przy ul. Zagłoby 3). Za realizację Standardu Pracy Socjalnej w projekcie odpowiada 4 doświadczonych pracowników socjalnych oraz ich koordynator, który jednocześnie pełni funkcję kierownika Domu dla Bezdomnych Mężczyzn i który podlega pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na chwilę obecną ze względu na duże opóźnienie w podpisaniu zarówno umowy partnerskiej i generalnej na wykonanie projektu nie zostały uruchomione jeszcze szkolenia, warsztaty czy doradztwo indywidualne dla osób bezdomnych wytypowanych do udziału w projekcie. Póki co pracownicy socjalni cały czas starają się motywować, wspierać osoby bezdomne oraz podtrzymywać w nich chęć do dalszego udziału w projekcie, a przede wszystkim zmiany trybu życia.
Szkolenia  i doradztwo rozpoczną się jeszcze w miesiącu marcu po niezwłocznym wyłonieniu Wykonawców i zakończeniu procedur przetargowych.

Informator o prawach i uprawnieniach osób bezdomnych