Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Partnerstwo Lokalne Drukuj

Zgodnie z umową z dnia 29.07.2013 r., Wykonawca zorganizował konferencję dotyczącą problematyki bezdomności na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu będącego Liderem Partnerstwa Lokalnego realizującego projekt pn. „Radom – siła w partnerstwie” w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach zadania 5 – Partnerstwo Lokalne, w dniu 2 sierpnia 2013 r., odbyła się konferencja dotycząca problematyki bezdomności.
Miejscem konferencji była sala konferencyjna hotelu GROMADA.
Zaproszono 100 osób. W konferencji wzięło udział 84 gości, którzy potwierdzili swoje uczestnictwo poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
Wśród zaproszonych byli przedstawiciele radomskich instytucji i organizacji, m. in.:
-Urzędu Miejskiego,
-Rady Miejskiej,
-Starostwa Powiatowego,
-Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji,
-Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
-Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego,
-Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
-Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,
-Przedstawiciele domów pomocy społecznej,
-Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN,
-Caritas Diecezji Radomskiej,
-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
-Organizacje pozarządowe
Gości przywitała pani Halina Janiszek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.
Projekt „Radom – siła w partnerstwie” oraz zadania i działania Partnerstwa Lokalnego
w Radomiu przedstawiła Sylwia Kwapisz Koordynator Projektu Lidera oraz ks. Robert Kowalski Koordynator Projektu Partnera.
W konferencji aktywnie uczestniczyła pani Anna Kwiecień Wiceprezydent Miasta Radomia, która przedstawiła działania jakie zamierza realizować miasto Radom na rzecz osób bezdomnych. Zadeklarowała powstanie ogrzewalni oraz wstępnie przedstawiła plany utworzenia mieszkań treningowych.
Jednym z elementów konferencji było m.in. poznanie rozwiązań pomocy osobom bezdomnym stosowanych w innych miastach. Pani Grażyna Truchanowicz
z Towarzystwa im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie przedstawiła szereg działań realizowanych w Łodzi.
Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił uregulowania formalno – prawne dotyczące osób bezdomnych.
Koordynator projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” z ramienia Stowarzyszenia MONAR pan Paweł Korliński przedstawił założenia i opisał Zadanie 4 projektu.
Pani Elżbieta Kocon Kierownik Domu dla Bezdomnych prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Radomiu przedstawiła zakres działalności i warunki pobytu osób bezdomnych w Domu dla Bezdomnych. Natomiast pan Wojciech Dąbrowski Kierownik Domu dla Bezdomnych i Noclegowni prowadzonej przez Caritas Diecezji Radomskiej przedstawił problemy z jakimi spotyka się na co dzień w swojej pracy z osobami bezdomnymi.
Przedstawiciel mieszkańców Domu dla Bezdomnych prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu wyraził pozytywną opinię na temat realizowanych działań dla osób bezdomnych oraz w imieniu swoim oraz pozostałych uczestników szkoleń podziękował za możliwość uczestniczenia w projekcie.
Konferencja rozpoczęła się o godzinie 9.30, a zakończyła o godzinie 15.00.
Informacja o wydarzeniu pojawiła się w lokalnych mediach, w tym w telewizji DAMI.

 

W ramach zadania Partnerstwo Lokalne w dniach 13-17.05.2013 przedstawiciele Lidera Partnerstwa oraz Caritas Diecezji Radomskiej odbyli wizytę studyjną do Paryża. Podczas pobytu Partnerstwo Lokalne miało możliwość i okazje zapoznać się z funkcjonowaniem systemu pomocy na rzecz osób bezdomnych. W trakcie wizyty zobaczyliśmy imponującą sieć placówek wspierających osoby bezdomne (spotkania z kierownikami placówek, organizacji, instytucji wspierających osoby bezdomne).
W dniu 20.05. w siedzibie Lidera Partnerstwa miało miejsce spotkanie z opiekunem merytorycznym z Monaru w celu uzgodnienia i przedyskutowania spraw bieżących projektu. Omówiony został m.in. wyjazd studyjny do Paryża, sprawy finansowe oraz kwestie szkoleń i kursów odbywających się w projekcie.

W zadaniu Partnerstwo Lokalne współpraca na linii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider) – Caritas Diecezji Radomskiej (Partner) nadal przebiega bardzo pozytywnie i jednomyślnie. Strony umowy partnerskiej spotykają i kontaktują się konsultując kluczowe kwestie dla realizacji projektu partnerskiego. Ponadto przedstawiciele Partnerstwa Lokalnego (Asystent Koordynatora Projektu oraz Koordynator i jego asystent z ramienia partnera) wzięli udział w debacie „Cztery kąty bezdomności” odbyła się w dniach 9 - 11.04.2013 w Warszawie. Debata  zawierała panele eksperckie z zakresu standardów: zdrowia, streetworkingu, pracy socjalnej oraz mieszkalnictwa i pomocy doraźnej. Przedstawiciele PL wzięli udział w panelach dotyczących realizowanych przez partnerstwo radomskie standardach tj: streetworking oraz praca socjalna. Debata stanowiła zarówno cenne doświadczenie jak i możliwość wymiany poglądów oraz uwag z innymi partnerstwami z całej Polski.

W zakresie Standardu Partnerstwa Lokalnego współpraca MOPS-u oraz Caritas Diecezji Radomskiej wciąż przebiega pomyślnie i owocnie. Lider oraz Partner pozostają w ciągłym kontakcie, konsultują wspólne działania oraz kwestie organizacyjne i finansowe. W ramach projektu planowany jest wydruk ulotek informacyjnych oraz wydanie informatora o prawach i uprawnieniach osób bezdomnych. Oprócz tego odbywają się spotkania robocze Partnerstwa, w których uczestniczą osoby zaangażowane w realizację projektu oraz opiekun merytoryczny projektu partnerskiego z ramienia MONAR-u w Warszawie.

 
W dniach od 06.03.13 do 08.03.13 Partnerstwo Lokalne realizujące projekt „Radom - siła w partnerstwie” odbyło wyjazd studyjny do Gdańska. W wyjeździe uczestniczyło 10 osób zarówno ze strony Lidera (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) jak i Partnera (Caritas Diecezji Radomskiej). Podczas trzydniowego pobytu mieliśmy możliwość przyjrzenia się zasadom działania, funkcjonowania placówek świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie oraz uzależnionych od środków psychoaktywnych. Partnerstwo zapoznało się z 11 placówkami prowadzonymi m.in. przez: Stowarzyszenie Monar, Towarzystwo Pomocy im, Św. Brata Alberta oraz inne organizacje zaangażowane  świadczenie szeroko pojętej pomocy społecznej na rzecz osób potrzebujących.

Ze wszystkich placówek, które jako Partnerstwo mieliśmy możliwość i okazję zobaczyć podczas wizyty studyjnej największe wrażenie wywarło na nas Centrum Integracji Społecznej, ponieważ zajmuje się osobami wykluczonymi, które często mają niską samoocenę, trudności z braniem odpowiedzialności za własne życie i nie odnajdują się  pełnieniu ról społecznych. CIS daje możliwość aby uczestnik korzystał z tego czego aktualnie potrzebuje. Pracownicy inwestują swoją wiedzę, doświadczenie, czas i energię w ludzi, po to aby odnaleźli właściwą drogę powrotu do społeczeństwa oraz aktywności zawodowej.

Na uwagę zasługuje również Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych prowadzone przez Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, które w 2008 roku przejęło budynek dawnej Izby Wytrzeźwień i przekształciło go w niniejsze Pogotowie. Placówka ta kontynuuje działania Izby Wytrzeźwień a dodatkowo zapewnia opiekę, wsparcie dla osób nietrzeźwych zatrzymanych przez służby porządkowe. Placówka dysponuje 30 miejscami oraz udziela osobom nietrzeźwym świadczeń higieniczno- sanitarnych (kąpiel, dezynfekcja czy zastępcza czysta odzież na czas zatrzymania). Dodatkowo zapewniony jest całodobowy dyżur lekarza oraz opiekunów. Pogotowie prowadzi ewidencję osób nietrzeźwych, współpracuje z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Warto nadmienić, że projekt finansowany jest z budżetu miasta. Jako Partnerstwo Lokalne na terenie, którego Izba Wytrzeźwień przestała funkcjonować wspomniane Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych wywarło bardzo pozytywne wrażenie.

ulotka informacyjna

Galeria zdjęć