Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Radomia na lata 2021-2023 Drukuj

Rodzina to mała grupa społeczna składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych. Rodziców łączy więź małżeńska, a rodziców z dziećmi więź rodzicielska. Więzi te stanowią podstawę wychowania rodzinnego i określają obowiązki rodziców i dzieci względem siebie.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 71 pkt. 1 mówi: „Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.”

Na poziomie gminy działania te realizują jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego wspierane przez organizacje pozarządowe.

W Gminie Miasta Radomia zgodnie z Zarządzeniem Nr 1417/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 września 2011 roku organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Programu przyjętego Uchwałą Nr LV/488/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.03.2021r. :