Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Program Rodzina 500+ Drukuj
Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 r.
 
Od  1 kwietnia 2016 r. w punktach:

1. MOPS Limanowskiego 134 DOM – w godz. 7.30 - 15.30
2. Zespół Pracy Socjalnej ul. Grabowa 17 – w godz. 7.30 - 15.30
3. Słoneczny Dom  ul. Dzierzkowska 9 - w godz. 7.30 - 15.30
4. Zespół Pracy Socjalnej ul. Królowej Jadwigi 15 - w godz. 7.30 -15.30
5. Zespół Pracy Socjalnej ul. Reja 5 - w godz. 7.30 - 15.30
6. Caritas ul. Kościelna 14 - w godz. 8.00 - 15.30

 Od 11 kwietnia 2016 r - dodatkowe punkty

1. UM ul. Żeromskiego 53 – w godz. - 8.30 -15.30
2. DPS ul. Struga 88 – w godz. - 7.30 - 15.30
3. DPS ul. Wyścigowa 16 – w godz. – 8.00 - 15.00
4. ZPS ul. Główna 10 – w godz. – 8.30 - 15.30
5. MOK Amfiteatr ul. Śniadeckich 2 w godz. - 7.30 - 15.30

Osoby pracujące zapraszamy do punktów mobilnych

Galeria Słoneczna (sobota) – w dniach 9,16,23 kwietnia 2016r. w godz. 14.00 – 18.00 (obok MULTI KINA)
w dniu 11 kwietnia – w PSP nr 18 ul. Ofiar Firleja (poniedziałek godz. 14.00 - 18.00)
w dniu 12 kwietnia – w PP nr 1 ul. Zientarskiego 3 (wtorek godz. 14.00 - 18.00)
w dniu 13 kwietnia – w PSP nr 25 ul. Starokrakowska 124/128 (środa godz. 14.00 - 18.00)
w dniu 14 kwietnia – w PSP nr 20 ul. Malenicka 29 (czwartek godz. 14.00 - 18.00)

Wnioski można składać również:

Drogą elektroniczną

1. za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez właściwego ministra do spraw rodziny  na  stronie https://wnioski.mpips.gov.pl - moduł portalu e-wnioski emp@tia. Aby wysłać wniosek za pośrednictwem teleinformatycznego należy założyć profil zaufany na platformie EPUAP i potwierdzić dane w najbliższym urzędzie skarbowym.Wniosek składany drogą elektroniczną podpisuje się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.2. za pomocą systemu udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
3. za pomocą systemu udostępnionego przez Banki

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

• matce, ojcu
• opiekunowi faktycznemu dziecka
• opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo      w pieczy zastępczej;
3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kiedy świadczenie wychowawcze jest dzielone na dni:

• w przypadku urodzenia dziecka,
• ukończenia przez dziecko 18. roku życia
• w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.

Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje

Kryterium na pierwsze dziecko

1. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
2. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Od kiedy do kiedy przyznawane jest świadczenie wychowawcze

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r.
Na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok 2014.

Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584,z późn. zm.),- opieka nad dzieckiem
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych                  w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);

uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d)uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e)rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, opieka nad dzieckiem
f)uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

W przypadku gdy osoba, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Wnioski na świadczenie wychowawcze są dostępne w Zespołach Pracy Socjalnej oraz w siedzibie Ośrodka ul Limanowskiego 134 jak również na stronie internetowej MOPS w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce wzory wniosków- świadczenie wychowawcze.Dostępne są również szkołach podstawowych, gimnazjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych, publicznych przedszkolach.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. 1 kwiecień 2016r. prawo do świadczenia wychowawczego, ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 1 kwiecień 2016r.

Ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie tj. od 1 kwiecień do 1 lipiec 2016, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku złożenia wniosku po w/w terminie świadczenie wychowawcze przyznane będzie od miesiąca w którym wpłynie wniosek z prawidłowo wypełnionymi  dokumentami

Do złożenia wniosku niezbędne będzie:

1. Dane dotyczące osoby występującej o świadczenie wychowawcze w tym:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania,
• stan cywilny,
• obywatelstwo,
• płeć
• nr pesel
• numer rachunku bankowego

2. Dane dotyczące dzieci pozostających na utrzymaniu osoby występującej o świadczenie wychowawcze w tym:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania,
• stan cywilny,
• obywatelstwo,
• płeć
• nr pesel

Kto jaki wniosek składa:
1. Osoby pobierające świadczenia rodzinne w MOPS składają wniosek wraz z oświadczeniem strony( linijkowe) oraz oświadczeniem o dochodach uzyskanych po 31 grudnia 2014 r.
2. Osoby składające wniosek na drugie i kolejne dziecko składają prawidłowo wypełniony  wniosek
3. Osoby składające wniosek na pierwsze i kolejne dziecko, a nie pobierające świadczeń rodzinnych składają prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami tj:
• oświadczenie strony (linijkowe),
• oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych – wypełnia każda pełnoletnia osoba w rodzinie np: matka, ojciec,  pełnoletnie rodzeństwo,
• oświadczenie o dochodach uzyskanych po 31 grudnia 2014r. - wypełnia każda pełnoletnia osoba w rodzinie np: matka, ojciec, pełnoletnie rodzeństwo,
• oświadczenie o wysokości dochodów z tyt. działalności gospodarczej na zasadach zryczałtowanego podatku lub karta podatkowa – dot. tylko osób prowadzących w/w działalność gospodarczą
• oświadczenie o ilości ha przeliczeniowych - tylko osoby posiadające gospodarstwo rolne
• inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania świadczenia wychowawczego

Wzór wniosku