Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Czas na aktywność Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu rozpoczął rekrutację do Projektu
"Czas na aktywność!"


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem"
Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
Cel główny projektu:
Zwiększenie aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy miasta Radomia w okresie do 30.04.2018 roku poprzez zastosowanie form aktywnej integracji.

Grupa docelowa:
40 osób nieaktywnych zawodowo, z terenu gminy miasta Radomia

1. Osoby z niepełnosprawnością – 20 osób
2. Usamodzielniani Wychowankowie przebywający lub opuszczający pieczę zastępczą, w wieku aktywności zawodowej – 20 osób.

Preferowane do uczestnictwa będą osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Okres realizacji projektu od 01.02.2017 roku do 30.04.2018 roku

Wartość Projektu wynosi 560.000 PLN z czego 448.000 PLN stanowi wkład
Funduszy Europejskich.

Rekrutacja uczestników prowadzona będzie do 06.03.2017 roku.
 
Dokumenty do pobrania
 
 
 
 
 
 
Wszelkich informacji udziela Zespół ds. Realizacji projektu
Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom, ul. Grabowa 17
tel. 48 360 94 87 wew. 125
email:
piętro I, pokój 103 
 
„Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych do projektu "Czas na aktywność!" jest Marszałek Województwa Mazowieckiego mający swoją siedzibę przy ul. Jagielońskiej 26, 03-719 Warszawa. Przetwarzającym dane jest realizator projektu -  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu z siedzibą przy ul.Limanowskiego 134. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne”.