Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
"Czas na aktywność!" Drukuj
 
Kolejne etapy realizacji projektu „Czas na aktywność!"

Oprócz działań, które wcześniej rozpoczęli uczestnicy i uczestniczki projektu "Czas na aktywność!" w maju i czerwcu 2017 roku odbyły się zajęcia z psychologiem mające na celu indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów uczestników projektu.

Na podstawie opracowanego przez doradcę zawodowego "Arkusza indywidualnej ścieżki kariery zawodowej" oraz sporządzonej przez psychologa "Diagnozy potrzeb i potencjałów uczestników" projektu opracowywane są  Indywidualne ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu.

w lipcu 2017 roku rozpoczęły się zaplanowane indywidualne zajęcia:

  • Specjalistyczne poradnictwo – Indywidualne poradnictwo psychologiczne, które ma na celu pomoc uczestnikom i uczestniczkom projektu w znalezieniu odpowiedzi na ich pytania lub uświadomieniu im możliwości rozwiązywania problemów czy perspektyw rozwoju, prowadzone w formie pomocy doraźnej.

w lipcu 2017 roku rozpoczęły się zaplanowane zajęcia grupowe:

  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych, który zakłada nabycie przez uczestników nowych umiejętności personalnych, skutecznych technik radzenia sobie ze stresem oraz zdobywanie umiejętności asertywności.

W ramach zaplanowanego Specjalistycznego poradnictwa – Grupowego poradnictwa prawnego, uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w formie grupowych konsultacji z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnopsrawnych, uświadomieniu uczestnikom ich praw i obowiązków w tym: pracowniczych w celu lepszego, bardziej świadomego poruszania się na rynku pracy.

Szczegółowych informacji na temat  projektu udziela Zespół  ds .realizacji projektu "Czas na aktywność!"

Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom, ul. Grabowa 17
tel. 48 360 94 87 wew. 125
piętro I, pokój 103

Powyższe zadania realizowane są w ramach projektu „Czas na aktywność!" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego  i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

Odwiedza nas 2 gości