Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

"Czas na aktywność!" Drukuj
 
„Czas na aktywność!"
czyli
WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

w lipcu 2017 roku rozpoczęły się zaplanowane zajęcia grupowe:

 

  • Warsztaty grupowe – Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, które mają na celu udzielenie pomocy uczestnikom i uczestniczkom projektu w zakresie: pokonywania barier zawodowych, kształtowania umiejętności nawiązywania kontaktów, przeprowadzania rozmów z pracodawcą, naukę efektywnego poszukiwania pracy, zmiany postaw wobec siebie i swojej sytuacji, rozbudzanie aktywności i samodzielności.


w lipcu 2017 roku zaplanowane są rownież inne zajęcia grupowe:

  • Specjalistyczne poradnictwo – Grupowe poradnictwo prawne, które będzie polegało na przeszkoleniu oraz udzielaniu grupowych konsultacji z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uświadomienie uczestnikom ich praw i obowiązków w tym pracowniczych w celu lepszego, bardziej świadomego poruszania się na rynku pracy.Szczegółowych informacji na temat  projektu udziela Zespół  ds .realizacji projektu "Czas na aktywność!"

Biuro Projektu:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom, ul. Grabowa 17
tel. 48 360 94 87 wew. 125
piętro I, pokój 10

 

Powyższe zadania realizowane są w ramach projektu „Czas na aktywność!" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

"Czas na aktywność!" Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Unii Europejskiej IX Osi priorytetowej "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem" Działania 9.1 " Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.