Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
"Czas na aktywność!" Drukuj
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

kolejne etapy realizacji projektu„Czas na aktywność!"

w lipcu, w sierpniu oraz we wrześniu 2017 roku odbyły się Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Uczestnicy projektu w grupach ok. 10 osobowych wzięli udział w zajęciach, które pomogły uczestnikom w zakresie m.in. pokonywania barier zawodowych, kształtowania umiejętności nawiązywania kontaktów, przeprowadzenia rozmów z pracodawcą, nauki efektywnego poszukiwania pracy.

we wrześniu oraz październiku 2017 roku odbędą się zajęcia grupowe:

 • Warsztaty grupowe – Warsztaty autoprezentacji i wizażu. Zajęcia będą odbywały się w podziale na 4 grupy /14 godzin na grupę – 2 dni w wymiarze po 7 godzin dziennie/.
  Program warsztatów jest ukierunkowany zarówno na podniesienie umiejętności profesjonalnej autoprezentacji w trakcie poszukiwania zatrudnienia, jak również podczas komunikacji z innymi osobami. Będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia: co składa się na wizerunek, jaki wpływ na nasz odbiór mają nasze przekonania i wartości, poznania siebie i tego jak chcemy pokazać się innym, poznanie technik skutecznego komunikowania się z innymi, radzenia sobie z lękiem przed wystąpieniami, komunikacja werbalna i niewerbalna, prezentacja – wygląd zewnętrzny, rozmowa kwalifikacyjna, savoir-vivre na codzień. Warsztaty te mają pomóc uczestnikom projektu kształtować pozytywny wizerunek.

 • Warsztaty grupowe – Warsztaty przedsiębiorczości. Zajęcia będą odbywały się w podziale na 4 grupy /14 godzin na grupę – 2 dni w wymiarze po 7 godzin dziennie/.
  Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności oraz prowadzenia dokumentacji biurowej i księgowej. Uczestnicy zostaną zapoznani m.in. z przepisami stanowiącymi podstawę rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, podstawowymi zasadami rachunkowości i podatków, formami opodatkowania, zasadami ubezpieczeń społecznych, zasadmi tworzenia biznesplanów.

 • Uczestnicy projektu na wszystkich zajęciach grupowych mają zapewnioną usługę cateringową w postaci przerwy kawowej i obiadu.

  Ponadto mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia, w których uczestniczą, zaplanowanych w ramach realizacji projektu.

  Szczegółowych informacji na temat realizacji projektu udziela Zespół ds .realizacji projektu "Czas na aktywność!"

Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom, ul. Grabowa 17
tel. 48 360 94 87 wew. 125
piętro I, pokój 103

Powyższe zadania realizowane są w ramach projektu „Czas na aktywność!" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

 

"Czas na aktywność!" Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Unii Europejskiej IX Osi priorytetowej "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem" Działania 9.1 " Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 

Odwiedza nas 5 gości