Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
"Czas na aktywność!" Drukuj
 

Projekt „Czas na aktywność!" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Okres realizacji: 01.02.2017 – 30.04.2018
 
 
25 października 2017
od 16 września 2017 do 21 października 2017
roku odbywały się warsztaty grupowe:
warsztaty przedsiębiorczości - zajęcia odbywały się w podziale na 4 grupy (2 dnia po 7 godzin dziennie),
przygotowały uczestników projektu do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz prowadzenia
dokumentacji biurowej i księgowej. Uczestnicy zapoznali się m.in. z przepisami stanowiącymi podstawę rozpoczęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej, podstawowymi zasadami rachunkowości i podatków, formami opodatkowania,
zasadami ubezpieczeń społecznych oraz zasadami tworzenia biznesplanów.
 
warsztaty autoprezentacji i wizażu - zajęcia odbywały się w podziale na 4 grupy (2 dni po 7 godzin dziennie),
w ramach których, uczestnicy projektu podnieśli umiejętności profesjonalnej autoprezentacji w trakcie poszukiwania
zatrudnienia, jak również podczas komunikacji z innymi osobami. Z programu warsztatów uczestnicy dowiedzieli się
m.in.: co składa się na wizerunek, jaki wpływ na nasz odbiór mają nasze przekonania i wartości, poznanie siebie i tego
jak chcemy pokazać się innym, poznanie technik skutecznego komunikowania się z innymi, radzenia sobie z lękiem
przed wystąpieniami, komunikacja werbalna i niewerbalna, prezentacja – wygląd zewnętrzny, rozmowa kwalifikacyjna,
savoir-vivre na co dzień. Warsztaty pomogły uczestnikom projektu ukształtować pozytywny wizerunek.
 
Uczestnicy w/w zajęć warsztatowych mieli zapewniony zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz catering.
 
Zgodnie z diagnozami potrzeb uczestników/czek dokonano wyboru kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje, które
oprócz zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników/czki, uwzględniają ich predyspozycje i zainteresowania
zawodowe. W związku z tym przygotowywana jest dokumentacja dotycząca przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych i szkoleń
podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu.

Szczegółowych informacji na temat realizacji projektu udziela Zespół ds .realizacji projektu "Czas na aktywność!"

Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom, ul. Grabowa 17
tel. 48 360 94 87 wew. 125
piętro I, pokój 103

Powyższe zadania realizowane są w ramach projektu „Czas na aktywność!" współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

"Czas na aktywność!" Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Unii Europejskiej IX Osi priorytetowej "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem" Działania 9.1 " Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.