Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

"Czas na aktywność!" Drukuj
 
 Projekt "Czas na aktywność! współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja
społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.
 
Okres realizacji: 01.02.2017 – 30.04.2018
 
7 grudnia 2017
 
Cel główny projektu:
 
Zwiększenie aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy miasta Radomia w okresie do 30.04.2018 roku poprzez zastosowanie form aktywnej integracji.
 
Grupa docelowa:
 
40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby z niepełnopsrawnością oraz usamodzielniani wychowankowie przebywający lub opuszczający pieczę zastępczą w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie m. Radomia.
 
Wskaźniki zaplanowane do osiągnięcia:
 
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 9
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu – 6
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 12
– Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły minimalny poziom efektywności społecznozatrudnieniowej – 56%
– Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%
– Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które osiągnęły minimalny poziom efektywności społecznozatrudnieniowej – 46%
– Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które osiągnęły minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%
 
Formy wsparcia:
  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu
  • Kontrakt socjalny
  • Indywidualny program usamodzielnienia
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • Grupowe poradnictwo prawne
  • Specjalistyczne indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • Warsztaty grupowe (w tym warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty przedsiębiorczości oraz warsztaty autoprezentacji i wizażu)
  • Kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje
Szczegółowych informacji na temat realizacji projektu udziela Zespół ds. realizacji projektu Czas na aktywność!"
 
Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom, ul. Grabowa 17
piętro I, pokój 103
tel. 48 360 94 87 wew. 125