Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

BLIŻEJ RODZINY - WZMOCNIENIE RODZIN I PIECZY ZASTĘPCZEJ Drukuj


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu rozpoczął rekrutację do Projektu
„BLIŻEJ RODZINY - WZMOCNIENIE RODZIN I PIECZY ZASTĘPCZEJ"


Projekt jest współfinansowany Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem"
Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej"
9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cel główny projektu:

Zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodzin biologicznych objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu gminy miasta Radomia.

Grupa docelowa:
1. Rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domu dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - 5 kandydatów na szkolenie
2. Rodziny zastępcze sprawujące rodzinną pieczę zastępczą - 122 osoby tj.:
a) 20 osób na szkolenie z zakresu problemów emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży    przebywających w pieczy zastępczej
b) 21 osób do szkolenia z zakresu wsparcia i pomocy dziecku z doświadczeniem traumy, odseparowania od rodziny naturalnej
c) 20 osób na szkolenia w zakresu postaw i metod wychowawczych
d) 61 osób na szkolenie z zakresu technik i metod postępowania z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
3. Rodziny biologiczne - 10 rodzin, które zostaną objęte wsparciem asystenta rodziny

Okres realizacji projektu od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku.

Preferowani uczestnicy będą doskonalili umiejętności opiekuńczo- wychowawcze oraz poszerzali wiedzę na temat wspierania i pomocy dziecku w rodzinnej pieczy zastępczej. Rekrutacja kandydatów i osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2018 roku.
Natomiast działania prewencyjne z zakresu wsparcia rodziny w postaci asystentur rodziny będą miały na celu wzmocnienie działań ograniczających umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Rekrutacja rodzin biologicznych do objęcia wsparciem asystenta rodziny prowadzona będzie do dnia 8 czerwca 2018 roku.
 
Wartość Projektu wynosi 102.700,00 zł, z czego: dofinansowanie na realizację projektu wynosi 95.511,00 zł , wkład własny wynosi: 7.189,00 zł.  
 
Dokumenty do pobrania

Warunkiem udziału w projekcie będzie złożenie przez Kandydata w biurze projektu w terminie wskazanym w ogłoszeniu kompletu dokumentów m.in.:
1) Załącznik Nr 1 karty zgłoszenia udziału w projekcie, której wzór stanowi do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"
2) Załącznik Nr 2 oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasta Radomia, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu
3) Załącznik Nr 3 oświadczenie o wyrażenie zgody na przeszkolenie w ramach projektu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu
4) Załącznik Nr 4 oświadczenie rodziny biologicznej o wyrażeniu zgody na objęcie wsparciem asystenta rodziny, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Szczegółowe informacje związane z warunkami udziału w projekcie zawarte są w Regulaminie dostępnym w biurze projektu.

W przypadku Kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności możliwe jest telefoniczne dokonanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie pod numerem telefonu 0-48/360-8829, pod którym koordynator rodzinnej pieczy zastępczej / pracownik Działu Pieczy Zastępczej MOPS udzieli Kandydatowi niezbędnej pomocy i wsparcia w przedmiocie aplikowania do uczestnictwa w projekcie.

Wszelkich informacji udziela Zespół ds. Realizacji projektu
Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom ul. Limanowskiego 134
tel.48 360 84 88 wew.180
email:
piętro III, pokój 308 a

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej RODO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu (zwany dalej MOPS) jako realizator Projektu „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” informuje:

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na wyżej wskazany adres lub adres mailowy: ,

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to: tel. (022) 5979663; e-mail:

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia naboru do uczestnictwa w Projekcie „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu z siedziba przy ul.Limanowskiego 134, na podstawie Pani/Pana zgody. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych są pracownicy Zespołu ds. Realizacji Projektu pt. Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej oraz pracownicy Działu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul Limanowskiego 134

Informacje dotyczące okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej" zostaną zniszczone w ciągu trzech miesięcy od daty rozpoczęcia procesu rekrutacji. Dane osobowe osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie będą przechowywane przez czas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu przez okres niezbędny do rozliczenia projektu

Pani/Pana prawa jako osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/ Pan:

1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) oraz uzupełniania swoich danych;
3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych
4. prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych;
6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; [uprawnienie dotyczy wyłącznie przetwarzania na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przetwarzania w sposób zautomatyzowany, o ile nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi];
7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo do sprzeciwu


W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla MOPS ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi udział Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym do uczestnictwa Projekcie „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej”

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


"Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej" Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem" Działania 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020