Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
BLIŻEJ RODZINY - WZMOCNIENIE RODZIN I PIECZY ZASTĘPCZEJ Drukuj


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu rozpoczął rekrutację do Projektu
„BLIŻEJ RODZINY - WZMOCNIENIE RODZIN I PIECZY ZASTĘPCZEJ"


Projekt jest współfinansowany Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem"
Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej"
9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cel główny projektu:

Zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodzin biologicznych objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu gminy miasta Radomia.

Grupa docelowa:
1. Rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domu dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - 5 kandydatów na szkolenie
2. Rodziny zastępcze sprawujące rodzinną pieczę zastępczą - 122 osoby tj.:
a) 20 osób na szkolenie z zakresu problemów emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży    przebywających w pieczy zastępczej
b) 21 osób do szkolenia z zakresu wsparcia i pomocy dziecku z doświadczeniem traumy, odseparowania od rodziny naturalnej
c) 20 osób na szkolenia w zakresu postaw i metod wychowawczych
d) 61 osób na szkolenie z zakresu technik i metod postępowania z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
3. Rodziny biologiczne - 10 rodzin, które zostaną objęte wsparciem asystenta rodziny

Okres realizacji projektu od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku.

Preferowani uczestnicy będą doskonalili umiejętności opiekuńczo- wychowawcze oraz poszerzali wiedzę na temat wspierania i pomocy dziecku w rodzinnej pieczy zastępczej. Rekrutacja kandydatów i osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2018 roku.
Natomiast działania prewencyjne z zakresu wsparcia rodziny w postaci asystentur rodziny będą miały na celu wzmocnienie działań ograniczających umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Rekrutacja rodzin biologicznych do objęcia wsparciem asystenta rodziny prowadzona będzie do dnia 8 czerwca 2018 roku.
 
Wartość Projektu wynosi 102.700,00 zł, z czego: dofinansowanie na realizację projektu wynosi 95.511,00 zł , wkład własny wynosi: 7.189,00 zł.  
 
Dokumenty do pobrania

Warunkiem udziału w projekcie będzie złożenie przez Kandydata w biurze projektu w terminie wskazanym w ogłoszeniu kompletu dokumentów m.in.:
1) Załącznik Nr 1 karty zgłoszenia udziału w projekcie, której wzór stanowi do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"
2) Załącznik Nr 2 oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasta Radomia, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu
3) Załącznik Nr 3 oświadczenie o wyrażenie zgody na przeszkolenie w ramach projektu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu
4) Załącznik Nr 4 oświadczenie rodziny biologicznej o wyrażeniu zgody na objęcie wsparciem asystenta rodziny, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Szczegółowe informacje związane z warunkami udziału w projekcie zawarte są w Regulaminie dostępnym w biurze projektu.

W przypadku Kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności możliwe jest telefoniczne dokonanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie pod numerem telefonu 0-48/360-8829, pod którym koordynator rodzinnej pieczy zastępczej / pracownik Działu Pieczy Zastępczej MOPS udzieli Kandydatowi niezbędnej pomocy i wsparcia w przedmiocie aplikowania do uczestnictwa w projekcie.

Wszelkich informacji udziela Zespół ds. Realizacji projektu
Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom ul. Limanowskiego 134
tel.48 360 84 88 wew.180
email:
piętro III, pokój 308 a
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej RODO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu (zwany dalej MOPS) jako realizator Projektu „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” informuje:

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na wyżej wskazany adres lub adres mailowy: ,

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to: tel. (022) 5979663; e-mail:

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia naboru do uczestnictwa w Projekcie „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu z siedziba przy ul.Limanowskiego 134, na podstawie Pani/Pana zgody. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych są pracownicy Zespołu ds. Realizacji Projektu pt. Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej oraz pracownicy Działu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul Limanowskiego 134

Informacje dotyczące okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej" zostaną zniszczone w ciągu trzech miesięcy od daty rozpoczęcia procesu rekrutacji. Dane osobowe osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie będą przechowywane przez czas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu przez okres niezbędny do rozliczenia projektu

Pani/Pana prawa jako osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/ Pan:

1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) oraz uzupełniania swoich danych;
3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych
4. prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych;
6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; [uprawnienie dotyczy wyłącznie przetwarzania na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przetwarzania w sposób zautomatyzowany, o ile nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi];
7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo do sprzeciwu


W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla MOPS ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi udział Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym do uczestnictwa Projekcie „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej”

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
 
 
INFORMACJA O DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” przeprowadził następujące szkolenia:

  1. W ramach Zadania Nr 2 projektu szkolenie pn. „Problemy społeczno – emocjonalne dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej” - 2 - dniowe szkolenie wyjazdowe w zakresie doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Szkolenie odbyło się w Hotelu „GROMAN” w miejscowości Sękocin Stary w okresie od 25.09.2018r. do 26.09.2018r. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób (rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka). Głównym celem szkolenia było doskonalenie przez uczestników projektu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz poszerzenie wiedzy na temat wspierania i pomocy dziecku w rodzinie zastępczej. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz w oparciu o najnowszą wiedzę psychiatryczną, pedagogiczną i psychologiczną. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość wzięcia udziału w dyskusji, podzielenia się swoimi refleksjami oraz doświadczeniem. Uczestnikom została przybliżona problematyka z zakresu psychologii i psychiatrii w kontekście problemów związanych z wychowywaniem dzieci w pieczy zastępczej.
  2. W ramach Zadania Nr 3 projektu szkolenie pn. „Wsparcie i pomoc dziecku z doświadczeniem traumy, odseparowania od rodziny naturalnej” - 1 - dniowe szkolenie stacjonarne w zakresie doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Szkolenie odbyło się w Radomiu przy ul. Biznesowej 5 w dniu 23.10.2018r. W szkoleniu uczestniczyło 21 osób (rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka). Głównym celem szkolenia było nabycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności w zakresie problemów związanych z wychowaniem dzieci w pieczy zastępczej oraz na temat wspierania i pomocy dziecku w rodzinie zastępczej. Zajęcia prowadzone były w formie aktywnej, w oparciu o ćwiczenia oraz wybrane formy pracy dydaktycznej, z wykorzystaniem technik multimedialnych, m. in. zaprezentowane zostały techniki wyrażania emocji, radzenia sobie z nimi, rozładowywania napięć emocjonalnych.
  3. W ramach Zadania Nr 4 projektu szkolenie pn. „Postawy i metody wychowawcze” - 1 - dniowe szkolenie stacjonarne w zakresie doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Szkolenie odbyło się w Radomiu, przy ul. Biznesowej 5 w dniu 24.10.2018r. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób (rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka). Głównym celem szkolenia było nabycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności w zakresie postaw i metod wychowawczych. Tematyka szkolenia obejmowała głównie zagadnienia dotyczące prawidłowych postaw i stylów wychowawczych związanych z wychowaniem dzieci w pieczy zastępczej, poruszone zostały metody systemu kar i nagród, metody wydawania poleceń oraz prawidłowej komunikacji w rodzinie. W ramach szkolenia wykorzystane zostały techniki multimedialne, m. in. prezentacja filmowa a także ćwiczenia w grupie.
  4. W ramach Zadania Nr 6 projektu szkolenie pn. „ Techniki i metody postępowania z dzieckiem z zaburzeniami zachowania - 1 - dniowe szkolenie stacjonarne w zakresie doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą dla 3 grup uczestników. Szkolenie odbyło się w Radomiu, przy ul. Biznesowej 5 w dniach: 05.11.2018r., 06.11.2018r., 07.11.2018r. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 61 osób (rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka): jedna grupa – 21 osób, druga grupa – 20 osób, trzecia grupa – 20 osób. Głównym celem szkolenia było nabycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności w zakresie technik i metod postępowania z dzieckiem z zaburzeniami zachowania. Szkolenie prowadzone było w formie aktywnej, w oparciu o ćwiczenia oraz wybrane formy pracy dydaktycznej, m. in. stosowane techniki i metody w pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania, postawy rodzicielskie i style wychowawcze, metody systemu kar i nagród, prawidłowa komunikacja w rodzinie.
  5. W ramach Zadania Nr 1 projektu szkolenie pn. „Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego do 14 dzieci. Szkolenie odbyło się w okresie od 02.10.2018r. do 20.12.2018r. w wymiarze 61 godzin dydaktycznych zgodnie z programem szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej „Kto mnie pokocha” opracowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu i zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W szkoleniu uczestniczyło 5 osób. Głównym celem szkolenia było przygotowanie uczestników do właściwego pełnienia funkcji wobec dzieci pozbawionych czasowo lub na stałe rodziców naturalnych. Zajęcia teoretyczne odbywały się w sali szkoleniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134, natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w wytypowanych zawodowych rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

W ramach realizacji Zadania Nr 5 projektu w celu przeprowadzenia działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny utworzone zostało od dnia 01.06.2018r. nowe stanowisko pracy dla asystenta rodziny, który podjął współpracę z 10 dysfunkcyjnymi rodzinami biologicznymi, zamieszkałymi na terenie miasta Radomia. Asystent rodziny m. in. systematycznie kontaktuje się z rodzinami, wspiera i pomaga rodzinom w realizacji planu pracy, udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych i problemów wychowawczych z dziećmi a także wspiera więzi uczuciowe w rodzinach, integruje rodziny, pomaga w integrowaniu rodzin z otoczeniem, służy odbudowywaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Głównym celem działań podejmowanych przez asystenta rodziny jest zwiększenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych u 10 rodzin objętych wsparciem oraz poprawa ich zdolności funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci nie było zagrożone.

 

"Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej" Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem" Działania 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej" Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.