Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Klub Integracji Społecznej NOWA SZANSA Drukuj

 

Projekt pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”

nr RPMA.09.01.00-14-8174/17

 

realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Działania 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 

INFORMACJA O DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach realizacji projektu pn.: Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” realizuje następujące działania na rzecz uczestników:

1. W ramach Zadania Nr 1 projektu pn.: Praca socjalna na rzecz uczestników projektu w KIS oraz ubezpieczenie NNW

Na rzecz uczestników projektu świadczona jest praca socjalna (przez cały okre realizacji) w zakresie rozwinięcia oraz wzmocnienia aktywności społecznej i samodzielności życiowej. Z uczestnikami projektu zostały podpisane kontrakty socjalne. Ponadto pracownicy socjalni zaangażowani do realizcaji projektu prowadzą również spotkania wspierające dla uczestników, uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, okolicznościowych i wyjściach do placówek kulturalnych. Ponadto nadzorują spotkania grup samopomocowych.

Uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem NNW na czas realizacji projektu.

2. W ramach Zadania Nr 2 projektu pn.: Indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników KIS w ramach projektu – Indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne.

Usługa w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego (indywidualna diagnoza psychologiczna) realizowana była przez psychologa w postaci spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu, w okresie od 22.10.2018 roku do 16.11.2018 roku w wymiarze łącznym 40 godzin zegarowych.

W ramach indywidualnego doradztwa zawodowego – które zostało przeprowadzone w miesiącu listopadzie 2018 roku przez doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w ramach obowiązków służbowych na podstawie zawartego Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie realizcaji zadań na rzecz aktywnej integracji. Każdy z uczestników projektu odbył trzy godziny zegarowe indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.

W ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego zdiagnozowane zostały kluczowe problemy i bariery uczestników, które uniemożliwiały lub utrudniały aktywizację społeczno – zawodową uczestników projektu.

Dla nowych uczestników, wchodzących do projektu w miejsce osób, które zrezygnowały z udziału w nim, indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów uczestnika w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego jest przeprowadzane na bieżąco według potrzeb.

3. W ramach Zadania Nr 3 projektu pn.: Psychoedukacja w KIS

Zajęcia z psychoedukacji realizowane były w postaci 15 spotkań grupowych po 4 godziny dydaktyczne każde w okresie od listopada 2018 roku do stycznia 2019 roku. Głównym celem zajęć z zakresu psychoedukacji był rozwój osobisty uczestników oraz ich poprawa adaptacji społecznej. Na zajęciach uczestnicy nabyli kompetencje społeczne, takie jak umiejętność konstruktywnego komunikowania się, współdziałania w grupie oraz asertywności

4. W ramach Zadania Nr 4 projektu pn.: Warsztaty z zakresu aktywności społecznej i przedsiębiorczości w KIS

Warsztaty z zakresu organizowania społeczności lokalnej odbyły się w dniach 18.12.2018r., 19.12.2018r. Warsztaty realizowane były w wymiarze łącznym 14 godzin dydaktycznych i uczestniczyło w nich 20 osób – uczestników projektu. Głównym celem warsztatów było zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie badań problemów występujących w społecznościach lokalnych, zwiększenie ich wiedzy m.in. na temat: społeczności lokalnej, samopomocy, działań obywatelskich oraz metod animacji społecznej.

Warsztaty z zakresu promowania idei wolontariatu odbyły się w dniach 30.01.2019r., 31.01.2019r. Warsztaty realizowane były w wymiarze 14 godzin dydaktycznych i uczestniczyło w nich 20 osób – uczestników projektu. Głównym celem warsztatów było zwiększenie wiedzy uczestników projektu w zakresie działalności wolontarystycznej, propagowania idei wolontariatu, promowania inicjatyw prospołecznych, regulacji prawnych na temat wolontariatu

Warsztaty przedsiębiorczości odbyły się w dniach 28.01.2019 r., 29.01.2019r. Warsztaty realizowane były w wymiarze 14 godzin dydaktycznych i uczestniczyło w nich 20 osób – uczestników projektu. Głównym celem warsztatów było nabycie przez uczestników projektu wiedzy z zakresu uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia dokumentacji biurowej i księgowej.

5. W ramach Zadania Nr 5 projektu pn.: Indywidualne poradnictwo specjalistyczne w KIS

W ramach niniejszego zadania uczestnicy projektu w okresie od października 2018 roku do czerwca 2019 roku mogą korzystać z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego realizowanego w postaci dyżurów specjalistów, tj. psychologa – z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz poedagoga z zakresu – indywidualnego poradnictwa pedagogicznego. Dyżury pedagoga i psychologa odbywają się 2 razy w miesiącu w wymiarze 5 godzin zegarowych każde.

6. W ramach Zadania Nr 6 projektu pn.: Grupy samopomocowe w KIS

Od stycznia do czerwca 2019 roku raz w miesiącu w ramach Klubu Integracji Społecznej odbywają się spotkania grup samopomocowych. Podczas spotkań uczestnicy wspierają się wzajemnie, poszukują wspólnych rozwiązań, wychodzą z izolacji społecznej. Spotkania odbywają się w dwóch podgrupach.

7. W ramach Zadania Nr 7 projektu pn.: Spotkania wspierające z opiekunami grupy w KIS

Spotkania wspierające z opiekunami grupy odbywają się raz w miesiącu od października 2018 roku do czerwca 2019 roku. Celem spotkań jest integracja grupy, ustalenia oczekiwań, bieżąca ocena, wspieranie w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz doskonalenie umiejętności zdobytych podczas innych zajęć w ramach KIS.

8. W ramach Zadania Nr 8 projektu pn.: Spotkania integracyjne uczestników KIS (udział w wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach okolicznościowych).

W ramach niniejszego zadania odbywają się raz w miesiącu, począwszy od listopada 2018 roku, cykliczne spotkania o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. W dniu 30.11.2018 roku uczestnicy mieli wyjście do kina, w dniu 20.12.2018 roku odbyło się spotkanie wigilijne, w dniu 24.01.2019 roku uczestnicy zwiedzili Muzeum im. Jana Malczewskiego w Radomiu, w dniu 24.02.2019 roku wyjście do Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, w dniu 25.03.2019 roku wizyta w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, w dniu 17.04.2019 roku odbyło się spotkanie wielkanocne, w dniu 26.05.2019 roku planowana jest wizyta w Muzeum Wsi Radomskiej.

9. W ramach Zadana Nr 9 projektu pn.: Aktywizacja zawodowa w KIS

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy odbyły się w miesiącach luty - marzec 2019 roku, tj.: w okresie: I grupa od 11.02.2019 roku do 20.02.2019 roku, II grupa w okresie od 04.03.2019 roku do 13.03.2019 roku. Warsztaty zostały przeprowadzone przez doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w ramach obowiązków służbowych. Głównym celem warsztatów aktywnego poszukiwania pracy było udzielenie pomocy uczestnikom projektu w zakresie pokonywania barier zawodowych, kształtowania umiejętności nawiązywania kontaktów, przeprowadzania rozmów z pracodawcą, nauki efektywnego poszukiwania pracy, zmiany postaw wobec siebie i swojej sytuacji, rozbudzenie aktywności i samodzielności.

Od kwietnia 2019 roku uczestnicy rozpoczęli kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

10. W ramach Zadania Nr 10 projektu pn.: Prace społecznie – użyteczne

Uczestnikom projektu w miesiącu marcu 2019 roku wydano skierowania do prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w różnych placówkach na terenie miasta Radomia, np.: w szkołach, w przedszkolach, w MOSiR.

11. W ramach Zadania Nr 11 projektu pn.: Zasiłki i pomoc w naturze - /zasiłki celowe/

W ramach projektu uczestnicy otrzymują zasiłki celowe w związku z ich udziałem w projekcie na zakup biletów komunikacji miejskiej umożliwiających im dojazd na zajęcia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu rozpoczął rekrutację do udziału w Projekcie

pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi priorytetowej IX  „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”

Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

 

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 20 osób, niepracujących z terenu Gminy  Miasta Radomia, w tym 6 osób niepełnosprawnych oraz 14 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, powyżej 35 roku życia, korzystających ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie do 31.08.2019 roku.

 

Grupa docelowa:

20 osób niepracujących z terenu Gminy Miasta Radomia w wieku aktywności zawodowej powyżej 35 roku życia, w tym:

   -   6 osób z niepełnosprawnością

   -   14 osób długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,

Preferowane do uczestnictwa będą osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zostały zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu od 01.08.2018 roku do 31.08.2019 roku

Ogólna wartość projektu wynosi 278 150,00 zł, z czego 222 520,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 55 630,00 zł wynosi wkład własny gminy.

 

 

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 31/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  z dnia 14 sierpnia 2018 roku.

   -   Zarządzenie Nr 31/2018 

 

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie prowadzona do dnia 28.09.2018 roku.

UWAGA! Termin rekrutacji został przedłużony do dnia 18.10.2018 roku.

UWAGA! Termin rekrutacji został przedłużony do dnia 17.10.2018 roku.

 

Warunkiem udziału w projekcie będzie złożenie przez Kandydata w biurze projektu w terminie wskazanym w ogłoszeniu kompletu dokumentów t.j.:

 1. formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”
 2. oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasta Radomia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu
 3. oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu
 4. zaświadczenia z PUP potwierdzającego status Kandydata na rynku pracy
 5. kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika przyjmującego formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (po okazaniu oryginału) – dotyczy osób z niepełnosprawnością

Preferowane  do uczestnictwa będą osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego PO PŻ 2014-2020, posiadają wykształcenie gimnazjalne i niższe oraz osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i posiadają doświadczenie zawodowe poniżej 5 lat. Warunkiem otrzymania dodatkowych punktów będzie złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 1. oświadczenie Kandydata na uczestnika Projektu o korzystaniu z PO PŻ 2014-2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
 2. oświadczenie o posiadanym wykształceniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu,
 3. kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika przyjmującego Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (po okazaniu oryginału) - dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 4. zaświadczenie z PUP potwierdzające zakwalifikowanie do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 5. oświadczenia dotyczącego posiadania doświadczenia zawodowego poniżej 5 lat, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 

W przypadku Kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności możliwe jest telefoniczne dokonanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie pod numerem telefonu 0-48/360-10-94, wew. 143 pod którym Kandydat otrzyma niezbędną pomoc i wsparcie w przedmiocie aplikowania do uczestnictwa w projekcie.

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do udział w projekcie

Załącznik nr 2 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o zamieszkiwaniu na terenie Gminy  Miasta Radomia

Załącznik nr 3 Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

Załącznik nr 4 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Załącznik nr 5 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dotyczące posiadanego wykształcenia

Załącznik nr 6 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dotycząca posiadanego doświadczenia zawodowego

Załącznik nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 9 Zobowiązanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowe

Załącznik nr 10 Oświadczenie dot. uczestnictwa w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Załącznik nr 11 Rezygnacja z udziału w projekcie pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"

Załącznik nr 12 Karta oceny formalnej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej RODO.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu (zwany dalej MOPS) jako realizator Projektu pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” informuje:

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na wyżej wskazany adres lub adres mailowy: ,

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to: tel. (022) 5979663; e-mail:


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia naboru do uczestnictwa w Projekcie pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu z siedzibą przy ul. Limanowskiego 134, na podstawie Pani/Pana zgody. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.


Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych są pracownicy Zespołu ds. Realizacji Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” oraz pracownicy Działu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul Limanowskiego 134


Informacje dotyczące okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe osób niezakwalifikowanych oraz dane osobowe osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” będą przechowywane przez czas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu przez okres niezbędny do rozliczenia projektu.

Pani/Pana prawa jako osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/ Pan:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) oraz uzupełniania swoich danych;
 3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; [uprawnienie dotyczy wyłącznie przetwarzania na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy ( art. 6 ust.1 lit. b) RODO) oraz przetwarzania w sposób zautomatyzowany, o ile nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi];
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego art. 6 ust. 1 lit. e) tj.  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla MOPS ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym do udziału w Projekcie pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Wszelkich informacji udziela: Zespół ds. Realizacji Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej

Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom ul. Limanowskiego 134
tel.(48) 360 10 94 wew.143
email: 
piętro II, pokój 203 b


 

Projekt pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”- nr RPMA.09.01.00-14-8174/17 realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.