Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Klub Integracji Społecznej NOWA SZANSA Drukuj
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu rozpoczął rekrutację do udziału w Projekcie

pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi priorytetowej IX  „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”

Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

 

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 20 osób, niepracujących z terenu Gminy  Miasta Radomia, w tym 6 osób niepełnosprawnych oraz 14 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, powyżej 35 roku życia, korzystających ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie do 31.08.2019 roku.

 

Grupa docelowa:

20 osób niepracujących z terenu Gminy Miasta Radomia w wieku aktywności zawodowej powyżej 35 roku życia, w tym:

   -   6 osób z niepełnosprawnością

   -   14 osób długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,

Preferowane do uczestnictwa będą osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zostały zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu od 01.08.2018 roku do 31.08.2019 roku

Ogólna wartość projektu wynosi 278 150,00 zł, z czego 222 520,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 55 630,00 zł wynosi wkład własny gminy.

 

 

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 31/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  z dnia 14 sierpnia 2018 roku.

   -   Zarządzenie Nr 31/2018 

 

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie prowadzona do dnia 28.09.2018 roku.

UWAGA! Termin rekrutacji został przedłużony do dnia 17.10.2018 roku.

 

Warunkiem udziału w projekcie będzie złożenie przez Kandydata w biurze projektu w terminie wskazanym w ogłoszeniu kompletu dokumentów t.j.:

 1. formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”
 2. oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasta Radomia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu
 3. oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu
 4. zaświadczenia z PUP potwierdzającego status Kandydata na rynku pracy
 5. kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika przyjmującego formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (po okazaniu oryginału) – dotyczy osób z niepełnosprawnością

Preferowane  do uczestnictwa będą osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego PO PŻ 2014-2020, posiadają wykształcenie gimnazjalne i niższe oraz osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i posiadają doświadczenie zawodowe poniżej 5 lat. Warunkiem otrzymania dodatkowych punktów będzie złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 1. oświadczenie Kandydata na uczestnika Projektu o korzystaniu z PO PŻ 2014-2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
 2. oświadczenie o posiadanym wykształceniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu,
 3. kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika przyjmującego Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (po okazaniu oryginału) - dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 4. zaświadczenie z PUP potwierdzające zakwalifikowanie do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 5. oświadczenia dotyczącego posiadania doświadczenia zawodowego poniżej 5 lat, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 

W przypadku Kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności możliwe jest telefoniczne dokonanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie pod numerem telefonu 0-48/360-10-94, wew. 143 pod którym Kandydat otrzyma niezbędną pomoc i wsparcie w przedmiocie aplikowania do uczestnictwa w projekcie.

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do udział w projekcie

Załącznik nr 2 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o zamieszkiwaniu na terenie Gminy  Miasta Radomia

Załącznik nr 3 Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

Załącznik nr 4 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Załącznik nr 5 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dotyczące posiadanego wykształcenia

Załącznik nr 6 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dotycząca posiadanego doświadczenia zawodowego

Załącznik nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 9 Zobowiązanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowe

Załącznik nr 10 Oświadczenie dot. uczestnictwa w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Załącznik nr 11 Rezygnacja z udziału w projekcie pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"

Załącznik nr 12 Karta oceny formalnej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej RODO.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu (zwany dalej MOPS) jako realizator Projektu pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” informuje:

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na wyżej wskazany adres lub adres mailowy: ,

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to: tel. (022) 5979663; e-mail:


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia naboru do uczestnictwa w Projekcie pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu z siedzibą przy ul. Limanowskiego 134, na podstawie Pani/Pana zgody. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.


Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych są pracownicy Zespołu ds. Realizacji Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” oraz pracownicy Działu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul Limanowskiego 134


Informacje dotyczące okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe osób niezakwalifikowanych oraz dane osobowe osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” będą przechowywane przez czas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu przez okres niezbędny do rozliczenia projektu.

Pani/Pana prawa jako osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/ Pan:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) oraz uzupełniania swoich danych;
 3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; [uprawnienie dotyczy wyłącznie przetwarzania na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy ( art. 6 ust.1 lit. b) RODO) oraz przetwarzania w sposób zautomatyzowany, o ile nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi];
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego art. 6 ust. 1 lit. e) tj.  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla MOPS ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym do udziału w Projekcie pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Wszelkich informacji udziela: Zespół ds. Realizacji Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej

Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom ul. Limanowskiego 134
tel.(48) 360 10 94 wew.143
email: 
piętro II, pokój 203 b


 

Projekt pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”- nr RPMA.09.01.00-14-8174/17 realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.