Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Klub Integracji Społecznej NOWA SZANSA Drukuj
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje Projekt

pn.  Klub Integracji Społecznej „NOWA SZANSA”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi priorytetowej IX  „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”

Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

 

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 20 osób, niepracujących z terenu Gminy  Miasta Radomia, w tym 6 osób niepełnosprawnych oraz 14 osób długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, powyżej 35 roku życia, zagrożonych  wykluczeniem społecznym w okresie od 01.08.2018 roku do 31.08.2019 roku poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej.

 

Grupa docelowa:

20 osób niepracujących z terenu gminy miasta Radomia, w tym:

-      6 osób z niepełnosprawnością

-     14 osób długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej powyżej 35 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Preferowane do uczestnictwa będą osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, posiadają wykształcenie gimnazjalne i niższe, są długotrwale bezrobotne, są zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

 

 

Okres realizacji projektu od 01.08.2018 roku do 31.08.2019 roku

Ogólna wartość projektu wynosi 278 150,00 zł, z czego 222 520,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 55 630,00 zł wynosi wkład własny gminy.