Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Komunikaty dotyczące świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Drukuj

Radom, dnia 7 sierpnia 2008 r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia (rok urodzenia 1990 i starsze) będą przyjmowane wraz z zaświadczeniem o uczęszczaniu odpowiednio:

  • do szkoły we wrześniu
  • do szkoły wyższej w październiku
Kierownik
Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
mgr Agnieszka Pysiak

Radom, dnia 7 sierpnia 2008 r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że druki wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydawane są w informacji Działu Obsługi Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 134.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 6 sierpnia 2008 r. w Zespole ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w siedzibie MOPS w pokojach 302 A, 303 A i 303 B (III piętro).

Kierownik
Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
mgr Agnieszka Pysiak

KOMUNIKAT

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów:
  1. od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna;
  2. do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo;
  3. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł;
  4. w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
  2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
  3. zawarła związek małżeński.