Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Krótki termin na stypendium Drukuj

Tylko do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020. Można do zrobić osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Limanowskiego 134 do soboty, 14 września lub za pośrednictwem platformy e-PUAP i poczty. Wnioski wysłane w dniu 15 września (niedziela) będą uznane za złożone w terminie.


Stypendium szkolne przysługuje:
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
• wychowankom publicznego i niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,
• słuchaczom kolegium pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 
Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto. Stypendium przysługuje w szczególności dzieciom z rodzin w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, a także alkoholizm lub narkomania.
W roku szkolnym 2018/2019 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 2417 uczniów.
 
PROGI DOCHODOWE
1. Dochód na osobę w rodzinie ucznia od kwoty 0 zł do kwoty 211,19 zł
- kwota stypendium 200 zł
2. Dochód na osobę w rodzinie ucznia od kwoty 211,20 zł do kwoty 369,60 zł
- kwota stypendium 150 zł
3. Dochód na osobę w rodzinie ucznia od kwoty 369,61 zł do kwoty 528 zł
- kwota stypendium 110 zł
 
Kwota stypendium ulega zwiększeniu w przypadku:
-niepełnosprawności w rodzinie o kwotę 6,20 zł miesięcznie na ucznia
-wielodzietności w rodzinie (troje i więcej dzieci) o kwotę 6,20 zł miesięcznie na ucznia
-łącznie niepełnosprawności i wielodzietności w rodzinie o kwotę 12,40 zł miesięcznie na ucznia