Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Kontynuacja prawa do świadczeń rodzinnych i wychowawczych zależnych od niepełnosprawności Drukuj
KOMUNIKAT
dotyczący kontynuacji prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych zależnych od niepełnosprawności w związku z przedłużeniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności na mocy art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Zgodnie z art. 15h  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 do 7 marca 2020), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od 8 marca 2020), zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, że zmiany decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne,  zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) oraz świadczeń wychowawczych (500+) zależnych od niepełnosprawności:
1. do których prawo kończy się od 1 kwietnia 2020 będą dokonywane z urzędu na bieżąco w miesiącu ustania prawa do świadczenia,
2. do których prawo ustało przed 1 kwietnia 2020 będą dokonywane po otrzymaniu przez osoby, których sprawa dotyczy zawiadomienia o wszczęciu stosownego postępowania administracyjnego i zwróceniu przez nie do Ośrodka przesłanego wraz z zawiadomieniem oświadczenia.