Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Komunikat - "Aktywny samorząd" Drukuj
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski w MOPS w Radomiu – Dział Obsługi Mieszkańców (DUŻA SALA parter) w godz. 7.30 do 15.30 oraz  składać  za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP:                    
  • w Module I w trybie ciągłym do 31 sierpnia 2020 roku;
  • w Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym):
-na semestr letni od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.;
-na semestr zimowy od 1 września 2020 r. do 10 października 2020 r.

 

Ponadto informujemy, że za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. 

 
W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
a) do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium;
b) do 1.500 zł – dla pozostałych wnioskodawców;
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
3)opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 
Program dotyczy tylko osób zamieszkujących na terenie miasta Radom.
Realizacja będzie uzależniona od przekazania środków finansowych przez PFRON na ww. program. 
 
Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy znajdują się pod adresem: www.pfron.org.pl oraz www.bip.mops.radom.pl .