Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Stypendium szkolne Drukuj

15 września mija termin składania wniosków o stypendia szkolne w roku szkolnym 2020/2021. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać uczniowie mieszkający na terenie Radomia. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego 134(wniosek wrzucamy do urny), w Zespołach Pracy Socjalnej, wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,

  • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Z kolei na stypendium nie mogą liczyć uczniowie klas zerowych.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, oraz gdzie występuje alkoholizm lub narkomania, a także w rodzinach niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.


PROGI DOCHODOWE

1. Dochód na osobę w rodzinie ucznia od kwoty 0 zł do kwoty 211,19 zł

kwota stypendium 200 zł

2. Dochód na osobę w rodzinie ucznia od kwoty 211,20 zł do kwoty 369,60 zł

kwota stypendium 150 zł

3. Dochód na osobę w rodzinie ucznia od kwoty 369,61 zł do kwoty 528 zł

kwota stypendium 110 zł

Kwota stypendium ulega zwiększeniu w przypadku:

-niepełnosprawności w rodzinie o kwotę 6,20 zł miesięcznie na ucznia,

-wielodzietności w rodzinie (troje i więcej dzieci) o kwotę 6,20 zł miesięcznie na ucznia.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium oraz wzory wniosków dostępne są na stronie www.bip.mops.radom.pl. Ponadto na stronie Ośrodka (www.mops.radom.pl) znajduje się wzór poprawnie wypełnionego wniosku. Informacje uzyskać można także telefonicznie pod numerem 48 36084 86. W minionym semestrze stypendium szkolne trafiło do 1680 uczniów.

 

Odwiedza nas 2 gości