Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub Państwowego Funduszu Celowego

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2020
 
Pieniądze dla niepełnosprawnych studentów Drukuj

 Do 10 października radomscy studenci legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem orzeczenia o niepełnosprawności mają czas na złożenie wniosków w programie "Aktywny samorząd".

O pieniądze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można ubiegać się na trzech płaszczyznach. Wsparcie dotyczy:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia

a) do 1.000 zł – dla uczestników zajęć w szkole policealnej lub kolegium;

b) do 1.500 zł – dla pozostałych wnioskodawców;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek może być zwiększony również o kwotę do 800 zł, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON - SOW - możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

PODSTAWĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU W SYSTEMIE SOW JEST:


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski w MOPS w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134 (parter) w godz. 7.30 do 15.30 oraz za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP lub systemu SOW. Zasady programu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl.

W 2019 roku z tej formy wsparcia skorzystało 104 studentów. Otrzymali oni wsparcie w łącznej kwocie 380.520,00 zł.

 

Odwiedza nas 1 gość