Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2022 Drukuj

 

 

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, utworzono z dniem 1 stycznia 2019 roku państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy, którego celem jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest kontynuacja dotychczasowych Programów "Opieki wytchnieniowej" z edycji 2019, 2020 i 2021.

W dniu 22.02.2022 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 . Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie w wysokości 846 600,00 zł., które pokrywa w pełni koszty realizacji zadania.

Lokalny Program Gminy Miasta Radomia "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 skierowany jest do mieszkańców miasta Radomia i będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej będzie realizowana na rzecz osoby niepełnosprawnej na jej wniosek lub na wniosek opiekuna prawnego. Usługi przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej skierowane są w pierwszej kolejności do osób niepełnosprawnych, które mają niepełnosprawność sprzężoną /złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywają w domu i nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w dwóch formach:

1. w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

2. w ramach pobytu całodobowego, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię Gminy Miasta Radomia.

Realizatorem formy opieki wytchnieniowej o której mowa w punkcie 1 jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, natomiast zadania określone w punkcie 2 realizuje organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, wyłoniony w otwartym konkursie ofert.

Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Radomia.

Limity świadczenia usług opieki wytchnieniowej:

    1. Limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana w ramach Programu opieka wytchnieniowa może być świadczona w maksymalnej nieprzerwanej długości 8 godzin dziennie w godzinach od 7.30 do 15.30

    2. Limit 14 dni usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, który może być wykorzystany w częściach zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna prawnego.

Warunki uzyskania pomocy w ramach Lokalnego Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022.

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego składa wypełnioną kartę zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, w kopercie z dopiskiem "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022. W przypadku ubiegania się o przyznanie usługi pobytu całodobowego, dokumenty należy złożyć do podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Radomia.

2. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu wskazane jest złożenie wypełnionej karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM uzupełnionej przez lekarza rodzinnego/ lekarza rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeutę/ pielęgniarkę.

3. Pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przyznaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustaleniu sytuacji dochodowej osoby niepełnosprawnej zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla przyznania tego rodzaju usług.

4. Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerami telefonów : (48) 360 - 83 -14, (48) 360 – 87 – 07, (48) 362 - 09 – 48, (48) 362 - 01 – 37.