Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2020 Drukuj

 

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w trzech formach:

  1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

  2. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020 lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię Gminy Miasta Radomia,

  3. świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki).

Realizatorem zadania wymienionego w punkcie 1 jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, natomiast zadania określone w punkcie 2 i 3 realizuje organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, wyłoniony w otwartym konkursie ofert. Koordynatorem programu jest Prezydent Miasta Radomia.

Limity świadczenia usług opieki wytchnieniowej:

  1. Limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego przewidziany jest dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną.

  2. Limit 14 dni usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego przewidziany dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną.

  3. Limit 40 godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną.