Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub Państwowego Funduszu Celowego

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2020
 
Opieka wytchnieniowa 2021 Drukuj

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2021

 

Flaga

 

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), utworzono z dniem 1 stycznia 2019 roku państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy, którego celem jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.


Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest kontynuacja dotychczasowych Programów „Opieki Wytchnieniowej” z edycji 2019 i 2020.

W dniu 13.05.2021 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu „ Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021. Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie w wysokości 140 760,00 zł., które pokrywa w pełni koszty realizacji zadania.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Radomia i będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w dwóch formach:

1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

 2. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię Gminy Miasta Radomia.

Realizatorem zadania wymienionego w punkcie 1 jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, natomiast zadania określone w punkcie 2 realizuje organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, wyłoniony w otwartym konkursie ofert.

Koordynatorem programu jest Prezydent Miasta Radomia.

Limity świadczenia usług opieki wytchnieniowej:

    1. Limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego przewidziany jest dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną.

    2. Limit 14 dni usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego przewidziany dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną.

Warunki uzyskania pomocy w ramach Programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

1. Pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej świadczona w ramach Programu jest przyznawana członkowi rodziny (opiekunowi) lub opiekunowi prawnemu sprawującemu bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności albo osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. 2. Osoba ubiegająca się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego składa wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z orzeczeniem o niepełnosprawnosci do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. W przypadku ubiegania się o przyznanie usługi pobytu całodobowego dokumenty należy złożyć do podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Radomia.

 

Odwiedza nas 2 gości