Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
RZĄDOWY PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023 Drukuj

 


 

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z z dnia 15 października 2018 roku (z mocą obowiązującą od 1.01.2019 roku) Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Program „Posiłek w szkole i w domu” ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą 3 moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

  1. Moduł dla dzieci i młodzieży;

  2. Moduł dla osób dorosłych;

  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. posiłek;

  2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności:

  3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenie gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W związku z realizacją Programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Radom w dniu 18 grudnia 2018 roku podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr V/64/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miasta Radomia – posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- Uchwała Nr V/65/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- Uchwała Nr V/66/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.


Koordynatorem programu jest Prezydent Miasta Radomia, który realizuje to zadanie poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.

Dotacja przyznawana jest przez wojewodę na wniosek prezydenta miasta. Wysokość dotacji ustalana jest między wojewodą a prezydentem miasta i określona jest w umowie o udzielenie dotacji gminie.

W ramach programu udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ww ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym chorym i niepełnosprawnym.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje również w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość dożywiania uczniów bez decyzji MOPS na podstawie informacji dyrektora szkoły. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w ww. sposób nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w placówkach oświatowych na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Zgodnie z zawartą umową nr WPS-I.946.1.207.2022 z dnia 16 marca 2022 roku Wojewoda przekaże na realizację zadania w 2022 roku Gminie Miasta Radom środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 1.206.000,00zł. Udział środków własnych Gminy wydatkowanych na realizację Programu musi stanowić kwotę nie mniejszą niż 20% planowanego kosztu Programu lub kosztu realizacji zadania ogółem w 2022 roku, tj. Gmina Miasta Radom przeznaczyła na ten cel obecnie kwotę 1.200.000zł. Przewidywana całkowita wartość zadania wynosi 6.000.000zł.

W ramach programu MOPS w Radomiu realizuje:

- dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych na podstawie decyzji administracyjnych,

- dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych na podstawie informacji dyrektora szkoły,

- dożywianie osób dorosłych w formie posiłku dwudaniowego w stołówkach wyłonionych w trybie przetargu,

- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego,

- w formie bonów żywieniowych realizowanych w placówkach handlowych i gastronomicznych.

W celu uzyskania pomocy w ramach programu należy zgłosić się do właściwego Zespołu Pracy Socjalnej celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, na podstawie którego zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna.

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy z ww. programu obowiązujące w 2022 roku:

- dla osób samotnych 150% ustawowego kryterium dochodowego to jest 1.164zł,

- dla osób w rodzinie 150% ustawowego kryterium dochodowego to jest 900zł.