Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Projekt 7.1.1 Drukuj
Projekty zrealizowane - rok 2008
  
Projekt systemowy pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach :

Priorytetu VII  - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działania 7. 1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

ADRESACI PROJEKTU


W ramach projektu działaniami z zakresu aktywnej integracji zostaną objęci klienci MOPS w wieku aktywności zawodowej, niepozostający w zatrudnieniu. Łącznie – 273 osoby, w tym:

- ze 165 osobami podpisany zostanie kontrakt socjalny, 108 osób weźmie udział w programach aktywności lokalnej. Osoby te należą do jednej z niżej wymienionych grup:
- 238 osób to bezrobotni,
- 20 osób niepełnosprawnych,
- 2 osoby bezdomne,
- 1 osoba uzależniona od alkoholu,
- 12 osób to młodzież w wieku 15 – 25 lat,

/łącznie w w/w grupach jest 258 osób bezrobotnych, w tym 245 długotrwale, 15 osób nieaktywnych zawodowo – młodzież i 3 osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/.

CELE PROJEKTU              

Głównym celem projektu jest: zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wieku aktywności zawodowej, pozostających poza rynkiem pracy. Wśród celów szczegółowych należy wymienić:  
- wzmocnienie psychiczne,
- zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości,
- wyposażenie w podstawowe umiejętności i kompetencje społeczne /w tym zwiększenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej/,
- polepszenie stanu zdrowia i usprawnienie psychoruchowe,
- zwiększenie umiejętności w zakresie rozwiązywania codziennych trudności,
- kontynuowanie procesu edukacji,
- określenie predyspozycji zawodowych i zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy,
- wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

ZADANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE  SĄ POPRZEZ:
- indywidualną, grupową i rodzinną terapię psychologiczną,
- warsztaty oraz treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
- warsztaty poszukiwania pracy,
- rehabilitacja zdrowotna i turnusy rehabilitacyjne,
- szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych,
- kursy zawodowe.

PARTNERZY PROJEKTU

Liderem w realizacji projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie relacji na podstawie porozumienia z:Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie wymiany informacji i udzielania ustawowej pomocy uczestnikom projektu, Ponadto podczas realizacji programów aktywności lokalnej, w ramach nieformalnej współpracy, pracownicy Ośrodka będą wspierani przez lokalnych partnerów, m.in. w zakresie użyczania pomieszczeń i sprzętu, wsparcia wolontariuszy. Okres realizacji projektu – czerwiec – grudzień 2008 rokWartość  projektu   - 1.539.637 zł. w tym:
1.377.975 zł – dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej (89,5%)  (w tym  30.400 zł. – na zatrudnienie        pracownika socjalnego)
161,662 zł. – wysokość wkładu własnego JST (10,5%)