Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Dodatek węglowy Drukuj

Od poniedziałku, 22 sierpnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 134 będzie wydawał wnioski o przyznanie dodatku węglowego. To bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Wysokość wsparcia to 3 tysiące złotych.

Dodatek węglowy przyznawany jest bez kryterium dochodowego. Jedynym warunkiem jego otrzymania jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Będzie to weryfikowane na etapie rozpatrywania wniosku.

Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcom mieszkającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze względów humanitarnych.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy wypłacony zostanie w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku. Pieniądze wypłacone zostaną na wskazane konto bankowe. Wnioski składać można do 30 listopada 2022 roku.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie, która kupiła paliwo stałe po cenie nie wyższej niż 996,60 brutto za tonę.

Wnioski dostępne będą na stronie internetowej www.mops.radom.pl w zakładce wzory wniosków oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 134. Wypełnione wnioski należy wrzucić do urny umieszczonej przy wejściu do Ośrodka.