Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Stypendia na rok szkolny 2022/2023 Drukuj

15 września mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów. Wnioski wysłane w dniu 15 września 2022 roku pocztą lub za pośrednictwem platformy e-PUAP będą uznane za złożone w terminie.

Stypendium szkolne przysługuje mieszkającym na terenie Radomia:

  • uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym uczniom szkół policealnych), publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do czasu ukończenia kształcenia – jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, oraz gdzie występuje alkoholizm lub narkomania, a także w rodzinach niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto.

Wysokość stypendium szkolnego będzie wynosiła:

  • gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 70% do 100% kryterium dochodowego - wysokość stypendium szkolnego może wynosić od 80% do 110% kwoty zasiłku rodzinnego. Ustalono, że w roku szkolnym 2022/2023 będzie to: 110 zł na ucznia miesięcznie,

  • gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi od 40% do 70% kryterium dochodowego - wysokość stypendium szkolnego może wynosić od 111% do 150% kwoty zasiłku rodzinnego. Ustalono, że w roku szkolnym 2022/2023 będzie to: 150 zł na ucznia miesięcznie,

  • gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 40% kryterium dochodowego - wysokość stypendium szkolnego może wynosić od 151% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego. Ustalono, że w roku szkolnym 2022/2023 będzie to: 200 zł na ucznia miesięcznie.

Stypendium może być zwiększone o kwotę 6,20 zł, miesięcznie na każdego ucznia, gdy w rodzinie występują osoby niepełnosprawne, lub gdy w rodzinie występuje wielodzietność (tj. min. 3 dzieci w danej rodzinie). W przypadku wystąpienia łącznie obu tych przesłanek, miesięczna wysokość stypendium zostanie zwiększona o 12,40 zł.

Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Dzień 15 września jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków. Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, np. takich jak: śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.