Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Projekt 7.1.2 Drukuj
Projekty zrealizowane - rok 2008
   

 

Projekt systemowy pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Radomiu  
w ramach:

Priorytetu VII – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Podziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej  integracji  przez  powiatowe centra pomocy rodzinie.  

ADRESACI PROJEKTU:

Działaniami projektu objęte będą 122 osoby - nieaktywni zawodowo klienci     MOPS w tym:
- 77 osób     niepełnosprawnych  (uczestnicy warsztatów terapii     zajęciowej),
- 45 osób - usamodzielniający się     wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek     opiekuńczo-wychowawczych.

CELE PROJEKTU:
- wzmocnienie     psychiczne,
- zwiększenie     samooceny,
- wyposażenie w     podstawowe umiejętności i kompetencje społeczne,      
- polepszenie stanu     zdrowia i usprawnienie psychoruchowe,
- kontynuowanie procesu     edukacji,
- określenie     predyspozycji zawodowych,
- zwiększenie     umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
- wyposażenie w     kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
- zmniejszenie obszarów     wykluczenia społecznego.     

ZADANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI  REALIZOWANE SĄ  POPRZEZ:

- indywidualną,     grupową terapię psychologiczną w zakresie psychicznego     wzmocnienia oraz zwiększenia umiejętności społecznych,
- leczenie     specjalistyczne, terapia logopedyczna, ćwiczenia usprawniające     psychoruchowo, rehabilitacja, turnusy i zajęcia rehabilitacyjne,
- finansowanie zajęć     szkolnych i opłat za mieszkanie
- doradztwo zawodowe,
- szkolenia w zakresie     kompetencji zawodowych i kursy zawodowe,
- warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego.

PARTNERZY PROJEKTU

Liderem realizacji projektu jest Miejski Ośrodek     Pomocy Społecznej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie     relacji na podstawie porozumień z:  Powiatowym Urzędem Pracy,     Warsztatami Terapii Zajęciowej działającymi przy stowarzyszeniach     i organizacjach społecznych na terenie miasta Radomia oraz Polskim     Związkiem Głuchych.      
Okres realizacji projektu : 01.06.2008-31.12.2008
Wartość ogółem tego projektu wynosi – 897.123 zł, z tego:
a) dofinansowanie z dotacji rozwojowej wynosi – 802.925 zł;
b) wkład własny – 94.198 zł.